آرشیف

2015-1-13

جام غور

شوراهای انکشافی: مهریه و مصارف تویانه کم شود

 
سه شنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۳ برابر است با ۱۳ جنوری ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
 
رئیسان و اعضای شورای های انکشاف فیروزکوه در گردهمایی ماهوار برنامه ثبات خواهان کم کردن مهریه ها و مصارف گزاف عروسی ها شدند.
حاجی سلطان محمد رئیس شورای شهر فیروزکوه میگوید که آنان برای کم کردن مهریه ها و مصارف عروسی در آینده نزدیک جلسه را به اشتراک علمای دین، اربابان محلی، متنفذین قومی و جوانان برگزار خواهند کرد.
حاجی سلطان محمد می گوید که تعداد از جوانان را میشناسند که از چندین سال به اینسو نامزاد اند اما، بنابر فقر اقتصادی و مهریه های گزاف، نمیتوانند عروسی کنند.
وی گفت:" جوانان بخاطر پوره کردن مهریه به ایران سفر میکنند که بعد از چند سال غربت بیشتر آنان یا معتاد و یاهم در سرحد از سوی عساکر ایرانی کشته میشوند".