آرشیف

2016-6-8

جام غور

شمال دولتیار با هجوم ملخ های مضره مواجه است

مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری غور می گویند که چندین قریه در شمال ولسوالی دولتیار با هجوم ملخ های مضره مواجه است و نیاز به اقدامات جدی و پیشگیرانه ی دارد.
جمعه خان باختری سرپرست ریاست زراعت و مالداری غور می گوید که بخاطر جلوگیری از هجوم و نابود سازی ملخ ها در شمال ولسوالی دولتیار تمامی ادویه جات موجود در این ریاست را استفاده کردند اما از هجوم ملخ ها کاسته نشده است.
آقای باختری گفت، قبلا به وزارت زراعت در این مورد خبر داده و ادویه ضد ملخ نیز خریداری شده که به زودترین فرصت از کابل وارد غور خواهد شد.
وی از تمامی نهاد های ملی و بین المللی میخواهد تا در محو کردن این آفت مردم غور را همکاری نمایند.
مردم می گویند که آنان خود شان ادویه جات سمی را خریداری میکنند و در حال مجادله با ملخ ها هستند.
عبدالرحمن باشنده قریه کله منار می گوید که دهاقین ادویه جات سمی را خریداری نموده و همه روزه بخاطر جلوگیری از هجوم بیشتر ملخ ها مزارع شانرا دوا پاشی میکنند.
باشندگان شمال ولسوالی دولتیار می گویند در صورت که اداره محلی به زودترین فرصت بخاطر از بین بردن ملخ ها راه و چاره را پیش نگیرند تمامی کشت و زار های شانرا از دست خواهند داد.
سال گذشته نیز مناطق شمال ولسوالی دولتیار شاهد هجوم ملخ ها بود که به گفته مردم این آفت به تناسب سال گذشته در سال روان بیشتر است و افزایش روز افزودن ملخ ها نگرانی دهاقین را افزایش داده است.

چهارشنبه ۱۹ جوزا ۱۳۹۵ برابر است با ۸ جون ۲۰۱۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور