آرشیف

2020-6-16

جام غور

شبکه آبرسانی به ارزش بیش از ٣ میلیون افغانی در لعل وسرجنگل غور به بهره برداری رسید
 

یک شبکه آبرسانی به ارزش ٣ میلیون و ٦٢٥ هزار افغانی از بودجه برنامه ملی آبرسانی حفظ و الصحه روستایی وزارت احیاء و انکشاف دهات در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور تکمیل و مورد استفاده مردم قرار گرفت.

این پروژه در قریه نو قیاق تطبیق گردیده که ٧٣ فامیل و شاگردان یک مکتب از آب آشامیدنی آن استفاده مینمایند.

در هفته گذشته کار دو پروژه شبکه آبرسانی دیگر در قریه جات سیاه سنگ وپیش بند منطقه کرمان تکمیل ومورد بهره برداری قرارگرفته بود.

یکشنبه ٢٥ جوزا ١٣٩٩
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور