آرشیف

2019-10-6

جام غور

سه پروژه به هزینه ۹۰ میلیون افغانی در غور به بهره برداری رسید

این پروژه ها شامل احداث ۱۱.۵ کیلومتر سرک، اعمار ۴۷۰ متر کانال زراعتی و ساخت ۲۶۰ متر دیوار محافظوی است که به هزینه ۸۹ میلیون و ۴۹۸ هزار افغانی بشمول ده درصد سهم مردمی در ولسوالی های پسابند و لعل و سرجنگل ولایت غور تکمیل و مورد استفاده قرار گرفتند.
انجینر محفوظ الله فکور، رئیس احیاء و انکشاف دهات غور می گوید که بودجه این پروژه ها از برنامه انسجام ساحوی آن وزارت پرداخت شده است.
آقای فکور گفت، از این پروژه ها ۳۰۰ جریب زمین زراعتی آبیاری و بازار قزل ولسوالی لعل از خطرات سیلاب های موسومی مصئون گردیده و همچنان سرک مذکور از منطقه بند نوشور قریه آب توگک شروع الی دهن روف ولسوالی پسابند امتداد دارد.
وی گفت، این سرک ولسوالی گتی دایکندی، ولسوالی میش ولایت هلمند و دها قریه را به مرکز ولسوالی پسابند وصل نموده است.
انجینر محفوظ الله فکور، رئیس احیاء و انکشاف دهات غور می گوید که از این پروژه ها ۱۶۰۰ فامیل مستفید گردیدند.
قابل ذکر است تعداد ۵ پروژه مختلف دیگر از برنامه انسجام ساحوی تحت کاربوده که درآینده نزدیک تکمیل ومورد استفاده مردم قرارخواهند گرفت.

شنبه ۱۳ میزان ۱۳۹۸ برابر است با ۵ اکتبر ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور