آرشیف

2017-7-21

جام غور

سنگ تهداب یک ذخیره آب در دهکده کاسی در نزدیکی فیروزکوه گذاشته شد.

 

سنگ تهداب یک ذخیره آب به هزینه 2465490 افغانی از سوی مسئولین ریاست زراعت غور صبح امروز در دهکده کاسی گذاشته شد.

عبدالتواب تائب ریس اداره زراعت میگوید که این ذخیره آب توان ذخیره کردن 2400 متر مکعب آب را داشته و 128 هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد.

بگفته ریس زراعت غور 800 خانواده نیز از مزایای این پروژه مستفید خواهند شد.

ازسوی دیگر باشنده گان محل از مسئولین در ریاست زراعت میخواهند که از جریان ساخت وساز این پروژه نظارت جدی نموده تا این پروژه بگونه درست آن ساخته شود.