آرشیف

2009-6-11

جام غور

سنگ تهداب مركز صحي اساسي گرماب مربوط ولسوالي لعل و سرجنگل امروز يكشنبه 10 عقرب ازطرف محترم حاجي اعتمادي ولسوال لعل و محمد نادر رحيمي مسول موسسه سي اچ اي غورگذاشته شد

ولايت غور باستان    

غورCHAدفتر

یکشنبه 10 عقرب 1388 برابر با اول نوامبر 2009

سنگ تهداب مركز صحي اساسي گرماب مربوط ولسوالي لعل و سرجنگل امروز يكشنبه 10 عقرب ازطرف محترم حاجي اعتمادي ولسوال لعل و محمد نادر رحيمي مسول موسسه  سي اچ  اي  غورگذاشته شد در اين محفل عده زيادي از علما و موي سفيدان/ اعضاي شورا هاي انكشافي / شاگردان معارف / و اهالي گرماب شركت نموده بودند . اين كلنيك مطابق نقشه استندرد وزارت محترم صحت عامه جمهوري اسلامي افغانسان بطور پخته و اساسي در يك منزل ساخته مي شود 

بوديجه  اين كلنيك از طرف جامعه اروپا پرداخته شده و از طرف موسسه  سي اچ اي غورتطبيق ميگردد اين پروژه  طي مدت شش ماه از طرف شركت ساختماني سازنده گان اعمار مي گردد .

 

اخذ امتحان کانکور از فارغین صنف 12.

یکشنبه 10 عقرب 1388 برابر با اول نوامبر 2009

جام غور

طبق گزارش های واصله امروز یکشنبه اول نومبر امتحان کانکور از 960 تن فارغین صنف دوازدهم لیسه های ولایت غور تحت نظارت یازده تن از هیئت مؤظف در شهر چغچران بر گزار گردید.ولایت غور یگانه ولایتی است که تمام مکاتب آن در شرائط بحرانی کنونی بروی شاگردان باز است اما نبود معلمین کافی ووسائل درسی ایشان را پیوسته از رسیدن به امکا نات بهتر محروم ساخته است.محصلین غور نیز مانند سائر شهروندان آن ولایت از اتباع درجه سوم کشور بوده از تمام تجهیزات وامکانات درسی محروم اند وبه همین دلیل سطح تعلیمی درین ولایت خیلی پائین بوده  ومتعلمین چانس را یافتن به مؤسسات عالی را کمتر دارند.اما خوشبختانه هیچ متعلم غوری در مؤسسات عالی نا کام ویا به اصطلاح آنجا دراپ نشده ومؤفقانه به تحصیل خود ادامه داده است.

 

يک سرگروپ طالبان کشته شد

آژانس خبرى پژواک

جمعه هشتم عقرب 1388 برابر با 30 اکتوبر 2009

 پوليس حوزۀ غرب ميگويد که يک سرگروپ طالبان در ولسوالى تولک ولايت غور کشته شد.سمونوال عبدالرووف احمدى سخنگوى پوليس حوزۀ غرب امروز به آژانس خبرى پژواک گفت که اين سرگروپ ملا عبدالجبار نام داشت و طى درگيرى با پوليس، به قتل رسيده است.احمدى افزود که دو تن از افراد وى، با دو ميل کلاشنکوف بدست پوليس افتيده اند.وى ميگويد که ملا عبدالجبار بعد از درگيرى با پوليس در ولسوالى فارسى ولايت هرات، به ولسوالى تولک غور فرار کرده بود.سمونوال نورخان نيكزاد سخنگوى قوماندانى امنيه هرات دو روز قبل گفته بود که اين درگيرى در منطقه خُرم شهر ولسوالى فارسى صورت گرفت و طى آن، يک پوليس و يک اختطافگر کشته و دو اختطافگر بازداشت شدند.به گفتۀ وى، آنها ميخواستند، يکتن از مردم محل را اختطاف نمايند؛ اما موفق نشدند.

 

مستحقین کمک های اضطراری در غور تثبیت شد

جمعه هشتم عقرب 1388 برابر با 30 اکتوبر 2009

جام غور

طبق گزارش های واصله از غور در هر ولسوالی ولایت غور حدود یکهزار تن مستحق کمک های اضطراری شناخته شده اند که لست ایشان طی هفته گذشته از طرف هیئت مؤظف تکمیل وجهت اجرأات بعدی بمراجع مربوطه ارسال شده است. سالانه یکمقدار مواد خوراکه از طرف کمیسیون امور اضطراری دولت به افراد نیاز مند ولایات محروم کشور تخصیص داده میشود.که بتاأسی از همین پالیسی افراد قبلا ثبت نام شده اما کمک تا هنوز به مستحین نرسیده است..همین گزارش می افزاید از طرف دفتر یونسف به معارف نیز کمک صورت گرفته است که برای شاگردان توزیع شده است.