آرشیف

2016-10-10

جام غور

سنگ تهداب دو پروژه به هزینه بیش از 3 ملیون افغانی گذاشته شد

 

سنگ تهداب دو پروژه به هزینه بیش از 3 ملیون افغانی گذاشته شد

دو پروژه آبرسانی به هزینه (3200000) سه ملیون و دوصد هزار افغانی از بودجه برنامه ملی آبرسانی وزارت احیاء و انکشاف دهات در قریه جات قزل و جاوقولک ولسوالی لعل وسرجنگل تهداب گذاری شد.
این دو پروژه ی تهیه آب آشامیدنی بطول 7825 متر از منبع الی داخل قریه نل کشی میگردد که دارای 27 شیردهن و دو ذخیره آب به ظرفیت 80 متر مکعب ساختمان میگردد.

در خبرنامه که از جانب ریاست احیاء و انکشافت دهات ولایت غور به رسانه ها مواصلت ورزیده، آمده است که از این پروژه ها 320 فامیل بهره مند خواهد شد.