آرشیف

2021-4-20

جام غور

سمونوال رحم خدا “مخلص” بحیث قوماندان امنیه غور تقرر و کارش را آغاز کرد.
قبل از ظهر امروز سمونوال رحم خدا مخلص قوماندان امنیه جدید التقرر ولایت غور طی محفل به حضور داشت مسوولین ملکی، نظامی و پرسونل قوماندان امنیه غور، توسط داکتر عبدالظاهر فیض زاده والی ولایت غور معرفی و رسما کارش را
اغاز نمود.