آرشیف

2018-12-2

جام غور

سردی هوا در غور جان طفل خانواده بیجا شده را گرفت

خانواده ی بیجا شده در کمپ مهاجرین فیروزکوه، مرکز ولایت غور، به دلیل سردی هوا یک طفل خود را از دست داد و دو طفل دیگر این خانواده از اثر سرما خودرگی در بستر مریضی بسر میبرند.
خانواده این طفل از ولسوالی جوند ولایت بادغیس از اثر جنگ ها به فیروزکوه بیجا شده بود که درحال حاضر در کنار صدها خانواده بیجا شده از ولسوالی های غور و بادغیس در فضای باز و بدون سرپنا بسر میبرند.
این خانواده که یک طفلش را از دست داد و دو طفل دیگر آن از اثر سرماخوردگی در بستر مریضی بسر میبرند، نه مواد برای سوخت دارد و نه غذای برای خوردن.
مسوولان ریاست عودت مهاجرین می گویند که آنان دوماه قبل نگرانی شان را در مورد وضعیت بد بیجاشدگان با موسسات و اداره محلی شریک ساخته بود، اما تاحال کار اساسی برای حل این معظل صورت نګرفته است.
گفته میشود که حدود ۸۰۰ خانواده از ولایت بادغیس و همچنان ده ها خانواده دیگر از ولسوالی های تیوره، تولک، چهارسده و پسابند ولایت غور از اثر جنگ ها به فیروزکوه آمده اند که در حال حاضر بیشتر آنان بدون سرپنا و در فضای باز بسر میبرند.

یکشنبه ۱۱ قوس ۱۳۹۷ برابر است با ۲ دسامبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور