آرشیف

2019-1-31

جام غور

ساخت سه بند کوچک مهار آب های برف و باران در غور

مسوولان ریاست زراعت، مالداری و آبیاری غور می گویند که سه بند کوچک آبیاری به هدف مهار آب های برف و باران را در ولسوالی تیوره آن ولایت اعمار نموده است.
در خبرنامه این ریاست آمده است که هزینه مجموعی این بند ها با ۲۵ درصد سهم مردم نزدیک به ۶ صدهزار افغانی میرسد که از بودجه پروژه ملی باغداری در قریه جات زی نوروز، تیکورت سفلی و علیا ساخته شده است.
این درحالی است که بند های آبگردان آبهای سرگردان بهاری در برخی مناطق فیروزکوه نیز توسط دهاقین روی دست گرفته شده و گفته میشود که این بند ها در آبیاری و نگهداشت زی برای زمین های زراعتی نتیجه ی ملموسی در پی داشته است.
 
پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷ برابر است با ۲۴ جنوری ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور