آرشیف

2020-11-3

جام غور

ساختمان بخش دوم سرک چغچران- گردندیوال ۷۲ فیصد پیشرفت کاری دارد

 

بخش دوم سرک چغچران گردندیوال  ولایت میدان وردک موقعیت دارد که دارای ۶۰ کیلومتر طول و ۱۱ متر عرض می باشد، به قیمت بیشتر از ۴ میلیارد افغانی با یک شرکت ساختمانی خصوصی قرار داد گردیده و تا کنون ۷۲ فیصد پیشرفت کاری دارد که از سوی حکومت افغانستان تمویل می گردد.
پروژه متذکره قسمتی ازسرک دهلیز شرق و غرب بوده که ولایات مرکزی کشور را با همدیگر ارتباط داده و به سرک حلقوی افغانستان وصل میسازد، ولایت های میدان وردک، بامیان، دایکندی، غور و هرات بطور مستقیم و غیر مستقیم از آن مستفید میگردند.
با تکمیل شدن کار این سرک اتصال منطقوی، تسهیل سیستم ترانسپورت مسافربری میان شرق و غرب و کاهش زمان سفر بین مرکز و ولایات غرب کشور فراهم می شود.
وزارت فوایدعامه – کابل
۷ عقرب ۱۳۹۹