آرشیف

2018-3-6

جام غور

زن ۱۷ ساله با نوشیدن تیزاب به زندگی اش پایان داد

بی بی گل ۱۷ ساله باشنده فیروزکوه، مرکز ولایت غور، با نوشیدن تیزاب به زندگی اش خاتمه داد.
محمد اقبال نظامی، سخنگوی پولیس غور می گوید که این خانم بعد از نوشیدن تیزاب به شفاخانه ولایتی غور منتقل شده و ساعت ۸ شب گذشته جان داده است.
وی گفت، تا هنوز دلیل نوشیدن تیزاب توسط این خانم روشن نیست، اما شوهر و خشوی وی تحت باز پرسی پولیس قرار دارند.
در همین حال، حاجره بشری، مدیر حقوق ریاست امور زنان غور، می گوید بی بی گل به پولیس جنایی قوماندانی امنیه آن ولایت گفته بود که وی "اشتباهاً" تیزاب را نوشیده بود.
 
سه شنبه ۱۵ حوت ۱۳۹۶ برابر است با ۶ مارچ ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور