آرشیف

2020-1-28

جام غور

زنان در غور: ادامه تبعیض سیستماتیک حکام دیگر قابل پزیرش نیست

ده ها تن از زنان در غور به ادامه اعتراضات مدنی باشندگان آن ولایت، با گشت زنی در جاده های فیروزکوه از حرکت “راه و روشنایی” حمایت نموده و حکومت مرکزی را به تبعیض و محروم نگه داشتن شهروندان غور از حقوق شان، متهم کرد.
باشندگان غور زیر نام حرکت “راه و روشنایی” در اعتراض به عدم توازن بودجه ملی 1399 ضمن مسدود کردن تمامی ادارات دولتی به روی کارکنان و مراجعین، خیمه های تحصن را در درب ورودی مقام ولایت بر پا نمودند.
زنان معترض با شعار های “برق و سرک حق مسلم ماست- مرگ بر تبعیض سیستماتیک حکومت مرکزی-تحمل محروم نگه داشتن غوری ها بردگیست” به خیمه های تحصن آمده و اعلام حمایت نمودند.

سه شنبه ۸ دلو ۱۳۹۸ برابر است با ۲۸ جنوری ۲۰۲۰
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

:قطع‌نامه گردهمایی بانوان ولایت غور
بسمه تعالی
ادامه تبعیض سیستماتیک و جفاهای پی‌هم حکام مستبد تمام اقشار ولایت غور را به ستوه آورده و تحمل بیشتر آن به معنای ظلم پذیری و بردگی است. از این‌رو، امروز جمعیت بزرگی از زنان ولایت غور به جاده‌ها آمدند و نفرت و انزجار خود را نسبت به نقض عدالت و پایمال شدن حق شهروندی مردم این ولایت اعلام داشتند.
متاسفانه ظلم و ستم و بی عدالتی حکام باعث گردیده که امروز صدها تن از بانوان محجبه ولایت غور به خیابان آیند و دادخواهی کنند و فاصله میان مردم و دولت عمیق‌تر گردد و باردیگر این حقیقت به نمایش گذاشته شود که حکومت بدون مردم هویت ندارد.
اینک فشردۀ خواست های زنان ولایت غور به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1- بانوان غور قویاً اعلام میدارند که تا آخرین لحظه درکنار برادران شان به منظور دستیابی باشندگان غور به حقوق مشروع شان دادخواهی مینمایند؛
2- زنان ولایت غور به حکومت مرکزی هشدار میدهند که عدم اهتمام دولتمردان به مبحث حقوق شهروندی و نادیده گرفتن یک ملت بزرگ در یک جفرافیای خاص، میتواند منجر به بحران بزرگ و غیرقابل پیشبینی گردد؛
3- ما به صراحت اعلام میداریم که بیشتر از این تحمل رعیت مسخ شده‌ای بدون عزت و حرمت و کرامت را نداریم و سران حکومت منبعد، نمی توانند از کنار خواست های قانونی شهروندان ولایت غور به راحتی بگذرند و درفکر ترفند و اغفال مردم باشند؛
4- از رهبری حکومت میخواهیم در زودترین فرصت ممکن به خواست های قانونی حرکت راه و روشنی مردم ولایت غور پاسخ مثبت دهند و نگذارند که نافرمانی های مدنی منجر به قطع ارتباط دایمی دولت و ملت گردد؛
5- یکبار دیگر برای سران حکومت وحدت ملی تفهیم مینماییم که مبنای مشروعیت حکومت ها در کارایی و انجام تهعدات و تطبیق عدالت یکسان است و هرگونه غفلت در این امر میتواند پیامدهای ناگواری را در قبال داشته باشد؛
6- ما زنان ولایت غور اطمینان میدهیم که تا آخرین لحظه در کنار برادران خود درحرکت راه و روشنی باقی می‌مانیم و حرکت های دادخواهی و نافرمانی های مدنی ما گسترش خواهد یافت.
7- از مسئولین حکومت محلی غور که در اجرای امورمحوله ضعیف و فاقد برنامه و ظرفیت در جذب پروژه‌ها و ناتوان در انعکاس مشکلات و محرومیت های مردم غور اند، مصرانه می‌خواهیم بیشتر از این نظاره گر و توجیه کننده‌ای ظلم و ستم و بی عدالتی نباشند و طوری داوطلبانه و شرافتمندانه از وظایف خویش کنار بروند؛
8- از کمیته های نظارتی حرکت راه و روشنی می‌خواهیم مراسلات رسمی دوایر دولتی غور با وزارت های مربوطه را در اسرع وقت طوری کامل قطع و برای متخلفین مجازات سخت‌گیرانه‌ای وضع نمایند؛
9- اشتراک غوری ها در انتخابات ریاست جمهوری و استعمال رأی درهیچ مقطعی دارای ارزش و اهمیتی نبوده و پیامدی جز ندامت و پشیمانی وافتراق نداشت. بناً پیشنهاد می‌نماییم تا مجموع اوراق رایدهی مردم غور از ذخیره‌گاه کمیسیون انتخابات بیرون و حریق گردد.

زنده باد عدالت و برابری
8 دلو 1398
فیروزکوه