آرشیف

2015-9-17

جام غور

رییس محکمۀ ابتدائیه ولایت غور بازداشت شد

پنجشنبه 26 سنبله 1394 برابر است با 17 سبتامبر 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
هيئت  اعزامی ستره محکمه،  قاضی عطامحمد فاروقی رییس محکمۀ ابتدائیه ولایت غور را به ظن رشوه ستانى دستگير نمود.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور دستگیری آقای فاروقی را میپزیرد و می گوید که ارگانهای اداره محلی در دستگیری وی نقش نداشتند.
محمد حکيم کنرى، رييس محکمۀ استيناف ولايت غور  به رسانه ها از دستگیری رئیس محکمه ابتدائیه این ولایت به ضن رشوه ستانی توسط هیئت ستره محکمه دستگیر گردید.
این درحالی است که چندی قبل یک دختر و یک پسر به جرم روابط نا مشروع در محضر عام در صحن حویلی محکمه ابتدایه غور، هر یک صد صد دره زده شدند.