آرشیف

2018-10-17

جام غور

رییس جدید معارف غور به کارش آغاز نمود

احمد صابر نوری، بعد از سپری نمودن آزمون رقابتی از طریق پروسه CBR بحیث رییس معارف غور تقرر حاصل نمود و روز چهار شنبه (۲۵ میزان ۹۷) به کارش آغاز کرد.
رییس جدید معارف توسط آقای محسنی، رییس پالیسی وزارت معارف به والی غور و توسط جمشید احمدی، رییس منابع بشری ولایت برای کارمندان آن ریاست معرفی گردید.
پیش از این، خلیل احمد مبارز، سمت ریاست معارف غور را به عهده داشت.

چهارشنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۷ برابر است با ۱۷ اکتبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور