آرشیف

2017-8-21

جام غور

ریس معارف غور از شناسایی صد کارمند خیالی در اداره معارف این ولایت خبرمیدهد.

خلیل احمد مبارز رییس معارف غور میگوید که صد کارمند خیالی در ریاست معارف غور شناسایی و اجرای معاشات آنان را بند کرده است که بیشتر آنان معلمین حق الزمه ، اجیر های مکاتب و اجیر های بالمقطع بوده اند.
ریس معارف غور که امروز در یک کنفرانس خبری سخن میزد میگوید که شمار از افراد ملکی ودولتی دراین ولایت در کار اداره معارف مداخله کرده ومانع کار های این اداره میشوند .

آقای مبارز میگوید که این افراد علاوه بر باج گیری از این اداره ، اسرار بر استخدام کارمندان به گونه غیر قانونی ،جلوگیری ازپروسه نظارت وگرفتن معاشات که افراد در بست ها حضور ندارند شده که این مداخلت ها سبب کندی کار این اداره شده است.

بگفته ی ریس معارف غور اعضای شورای ولایتی غور ازجمله افراد مداخله گر درامور معارف این ولایت هستند.

وی هشدار میدهد اگر این افراد دست از مداخله ها در امور معارف این ولایت برندارند نام های آنان را در حضور رسانه ها افشاء خواهد ساخت.

دو شنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۶ برابر است با ۲۱ اگست 2017
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور