آرشیف

2017-4-13

جام غور

ریس مبارزه علیه مواد مخدر : عدم تطبیق قانون بالای دهاقین سبب شده است تا کشت کوکنار در غور افزایش یابد

زرع مواد مخدر درغور از چندسال بدینسو روبه افزایش است و دهاقین دربیشتراز مناطق حتی درنزدیک ترین قریه جات مرکز نیز به گونه گسترده ی به زرع این مواد روی آورده اند.

به همین اساس مسئولان درریاست مبارزه علیه مواد مخدر خاطر نشان میسازند که نبود اراده قوی نیروهای امنیتی درجلوگیری از کشت کوکنار سبب افزایش زرع مواد مخدر گردیده است.

محمد یوسف وکیلی رئیس مبارزه علیه مواد مخدر غور تاکید میکند که هرچند آنان برنامه های آگاهی دهی زیادی را به منظور جلوگیری از کشت کوکنارتطبیق نموده اند اما موثریت چندان نداشته است.

به گفته آقای وکیلی جلوگیراز زرع مواد مخدر زمان ممکن خواهد بود که زارعین آن با برخورد قانونی مواجه شوند.

به بیان آقای وکیلی آنان تا هنوز هیج چیزی را نتوانستند پیدا کنند تا بدیل برای کشت کوکنار باشد و دراین باره کدام برنامه را نیزروی دست ندارند.

رئیس مبارزه علیه مواد مخدر با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی غور میگوید درصورتیکه از زرع کوکنار جلوگیری نشود غور درآینده نزدیک به یک جامعه معتاد به مواد مخدر تبدیل خواهدشد.

بااین حال فعالین مدنی درغور نیز از افزایش کشت وقاچاق مواد مخدر نگران هستند و این کار رابزرگترین عامل نا امنی ها عنوان میکنند.

محمد حسن حکیمی فعال مدنی میگوید که عدم مبارزه جدی درنا بود سازی مواد مخدر سبب شده است تا این چالش دامن گیر جامعه شود.

درهمین حال شهروندان نیز حکومت را متهم به بی توجه ی درامرمبارزه با کشت مواد مخدر میکنند.

خواستیم تا دیگاه قوماندانی امینه غور را نیز باخود داشته باشیم اما وی حاضر به پاسخگویی نشد.

نگرانی ازافزایش کشت مواد مخدر در غور درحال به وجود می آید که درسال گذشته مقامات محلی ازموجودیت بیش از پنجاه هزار تن معتاد به مواد مخدر دراین ولایت خبرداده واین روند را روبه افزایش خوانده بودند.

رادیو سرحد