آرشیف

2017-12-18

جام غور

رویا : بعد از شکنجه مجبور بودم تا نان پسمانده ی سگ را بخورم

هنوز طفل بود وچیزی از نامزادی وخانه داری نمیدانست که به نکاه مردی بنام عید گل درآمد و تمام آرزوی های کودکانه اش به باد فنا سپرده شد.

وی نه سال داشت که درعوض رفتن به مکتب وبازی های کودکانه راهی خانه شوهرشده ، روزگارسیاهش درخانه که قرار بودعمرخود را سپری کند درزیرشکنجه وظلم آغاز شد.

این دختر با نام مستعار "رویا" باچهره پندیده وبدن پراز جراحت که دارد، امروز برای تداوی ازسوی یکی ازوابستگانش به مرکزصحی خصوصی داکترمیراجان احمدی آورده شده است.

این طفل دوازده ساله که درخانه شوهرش جزذلت دیگر چیزی ندیده است با روحیه پراز وحشت میگوید که خسرش را که صالح نام دارد روزانه وی را برای جمع آوری مواد سوخت به کوه میفرستاده وبعداز برگشت وی را مجبور به خورده غذاهای بازمانده سگ شان میکرده است.

سخیداد نیز یکی از وابستگان این دختربا نگرانی از زوضعیت رویا میگوید که درکنار همه ظلم های که براین طفل وارد شده است درآله تناسلی وی با چوب زده ا ند.

به گفته سخیداد دروجود این دختر یک صدوپینجاه آثار لت وکوب وسوخته گی که توسط سیخ آهن صورت گرفته است به نظر میرسد.

ازسوی هم داکتران درکلینیک خصوصی میراجان احمدی با تائید آزار جنسی توسط چوب براین دخترمیگویند وجود این طفل ازاثر لت وکوب وشکنجه ، جراهات سنگین برداشته است.

ازسوی هم بسم الله صدیقی سرپرست فرماندهی پولیس دولینه میگویدآنان درپیوند به این موضوع خشو، خسر وشوهراین دختررا بازاداشت کرده و به مرکز این ولایت فرستاده اند.

به گفته رویا وی بسیار شب هارا که درپشت مواد سوخت فرستاده میشده برکوه سپری میکرده است واکنون از حکومت میخواهد تا عدالت را درقضیه وی تامین نماید.

دوشنبه ۲۷ قوس ۱۳۹۶ برابر است با ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور