آرشیف

2019-3-9

جام غور

رخصتی روزهای پنجشنبه ادارات دولتی در کابل لغو شد

کابینه حکومت وحدت ملی در نشست روز سه‌شنبه، چهاردهم حوت، رخصتی روزهای پنج‌شنبه ادارات دولتی در کابل را لغو کرده است. این تغییرات قرار است سر از سال ۱۳۹۸ خورشیدی اعمال شود.
عبدالفتاح عشرت احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، به ۸صبح گفت که طرح لغو رخصتی روزهای پنج‌شنبه در شورای وزیران پیشنهاد و برای تصویب به نشست کابینه فرستاده شده بود. او افزود که کابینه حکومت وحدت ملی این طرح را روز سه‌شنبه مورد تأیید قرار داده است و از آغاز سال نو خورشیدی در کابل به اجرا گذاشته خواهد شد.