آرشیف

2015-1-13

جام غور

راه اندازی کورسهای حرفه ی برای ۳۲۰ تن در فیروزکوه

سه شنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۳ برابر است با ۱۳ جنوری ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
کورس های حرفه ی نلدوانی، سواد آموزی، کمپیوتر، موتر، موترسایکل و مبایل سازی برای ۳۲۰ تن توسط موسسه CRDSA یا همآهنگی توسعه و بازسازی افغانستان در فیروزکوه گشایش یافت.
گل احمد رشاد مسوول زون غرب این موسسه گفت، در این کورسها ۲۰۰ زن و ۱۲۰ مرد برای مدت شش ماه آموزش میبینند.
الله داد یک تن از اشتراک کنندگان این کورس میگوید که وی از دیر زمان در انتظار چنین فرصت مناسب بود، وی گفت؛ آرزو داشتم تا مبایل ساز باشم ازین رو خود را شامل کورس مبایل سازی کردم.