آرشیف

2009-6-11

جام غور

رؤسای ادارات دولتی مجبور به إجرای کمپائن شدند

رؤسای ادارات دولتی مجبور به إجرای کمپائن شدند

سه شنبه 13 اسد 1388 برابر با 4 اگست 2009

جام غور

طبق گزارشهای واصله از چغچران مرکز ولایت غورتمام رؤسای ادارات دولتی در غور مجبور به إجرای کمپائن به نفع حامد کرزی شدند.به اساس هدایت سید اقبال منیب والی ولایت غور معاون ولایت رئیس محیط زیست آمر امنیت وامر اداری ولایت از روز دوشنبه به سمت ولسوالی های دولینه پسا بند وتیوره إعزام شدند به همین تر تیب رئیس اجرائیه ولایت بشمول ولسوالان شهرک وتولک به ولسوالی های شهرک تولک وساغر إعزام شده اند تا به نفع حامد کرزی کمپاین نمایند.یکی از کار مندان اداری ولایت که نخواست نامش فاش شود در تماس تلیفونی گفت با آنکه این کار مخالف قانون است ولی ما مجبوریم امر والی را عملی نمائیم والا از کار بر طرف میشویم چنانچه در هفته که گذشت والی ولایت تمام محاسن سفیدان وأعضای شورای های همبستگی ولسوالی هارا به ولایت خواست وبشمول ولسوالان دستور داد تا به نفع حامد کرزی کمپاین کنند .وحال نوبت کار مندان محلی ولایت است تا اقوام خودرا تشویق نمایند به حامد کرزی رأئی بدهند والا راپور شان از طرف والی به ارگانها مربوط ارسال میگردد

 

توزیع انتر نت قریه به مناطق دور دست ولایت غور آغاز گردیده است.

سه شنبه 13 اسد 1388 برابر با 4 اگست 2009

جام غور

طبق گزارش های واصله از چغچران توزیع دستگا های انتر نت قریه به مناطق مختلف این ولایت از طرف وزارت وریاست مخابرات آغاز گردیده است.این دستگاه که دارائی دو لین تلیفون ویک خط انتر نت میباشد در بدل مبلغ یکصد هزار افغانی ویا دوهزار دالر به متقاضیان این دستگاه توزیع میگردد.تا هنوز تعداد زیاد از مردم محل با پرداخت پول این دستگارا از چغچران وکابل بدست اورده وتقاضا درین مورد هنوز زیاداست ازانجائیکه تعداد این دستگاه در چغچران محدود بوده حالا مردم بخاطر خریداری دستگاه عازم کابل میشوند.البته با گسترش فعالیت های مخابراتی مردم در نقاط مختلف از خدمات انترنتی وتلیفون بهره مند میگردند.

 

مردم غور به علت نبود پُل با مشکلات مواجه اند

آژانس خبرى پژواک

دوشنبه 12 اسد 1388 برابر با 3 اگست 2009

صرف يک پل قديمى در شهر چغچران مرکز ولايت غور وجود دارد و اين وضعيت باعث شده که مردم  بيش از پنج كيلو متر فاصله را با مشکلات زياد طى نمايند. اين پُل بر فراز درياى هريرود در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه اعمار شده و مردم حومۀ شهر، مجبور اند که به شکل حلقوى و با پيمودن راه دور و دراز به مرکز شهر بروند. آنها بخاطر رفع اين مشکل، خواستار اعمار چند پُل در فاصله هاى مختلف بر فراز دريا شده اند.  بخصوص شاگردان مکتب از اين ناحيه دچار مشکلات زياد اند.

نگينه متعلم صنف يازدهم ليسه سلطان رضيه غورى به آ‍ژانس خبري پژواک گفت:((  خانه ما در دره   قاضى در اخير شهر چغچران قرار دارد  به خاطر  نبود پُل مجبوريم زمانى كه به مكتب ميرويم تا مرکز شهر پنج كيلو متر فاصله را طى نماييم.)) اين شاگرد ميگويد که بعد از ظهر در آفتاب سوزان به مکتب ميرود وناگزير است  که ٥٠ دقيقه قبل از شروع شدن درس، از خانه حرکت کند؛ بعضى اوقات زمانى به مکتب ميرسند که درس شروع شده ميباشد. نگينه مى افزايد که اگر پل در نزديک قريۀ شان بر فراز دريا اعمار شود، راه شان به دو کيلو متر کوتاه خواهد شد. وى گفت در شهر يک پل و جود دارد، اما راه  آن  از داخل بازار ميگذرد سرک هاى داخل شهرهم خامه است و به اثر  خاکباد موتر ها ، لباس هاى شان خاک آلود ميشود. همچنان از طرف بعضى افراد در داخل بازار اذيت ميشوند؛ اما اگر پل اعمار شود، در وقت كم بدون خاک و آزار و اذيت به مکتب ميرسند و اينقدر زحمت را متحمل نمى شوند. نگينه مى افزايد: (( در شهر  ملى  بس وموترلينى هم نيست؛ اين مشكل باعث ميشود تا وقت زياد را دربر بگيرد ،ما خسته  و ذله  به مكتب ميرسيم و به  علت خستگى و خاكبا د  درس را  به شکل درست جذب کرده  نمى توانيم.))

دکانداران نيز با مشکل مشابه مواجه اند. محمد عظيم ٣٠ساله دكاندار  شهر  چغچران ميگويد که به خاطر نبود پل مجبور است ٦ كيلو متر را طى نمايد تا به دكان خود برسد. وى که در آخر ميدان هوايى چغچران خانه دارد و با موتر سايکل رفت و آمد ميکند؛ گفت که  در صورتى که  پل در نزديک خانۀ شان بر فراز دريا موجود ميبود؛ با طى نمودن ٣ كيلو متر  فاصله و زمان كم به دكاندارى خود ميرسيد. اين دکاندار اظهار داشت که  در شهر يک پل وجود دارد و نظر به تراكم نفوس و وسايط نقليه خيلى مشكل آور است . مردم به علت ازدياد نفوس و وسايط نقليه، ازحادثات ترا فيكى نيز شكايت دارند . محمد عمر يكتن از موتر داران شهر ميگويد، پُلى که در زمان ظاهر شاه ساخته شده، در آن وقت وسايط نقليه و جود نداشت و نفوس هم كم بود ؛اما  فعلاً نفوس چند برابر زياد شده   واين مشكل باعث حادثات ترا فيكى ميگردد. او گفت:(( موترم دوبارنسبت ازدحام ترافيكى در پُل تصادم نموده و زخم برداشته ام ؛ بخاطر تداوى خود و جور کردن موترم، چند صد هزار افغانى تاوانى نيز شده ام.)) به گفتۀ وى، ازاين پل دو موتر به مشكل رفت  وآمد كرده ميتواند. 

نامبرده انتقاد نموده ، ميگويد که دولت و بخصوص شاروالى، هيچگاه به خاطر مشكل مردم اقدام نكرده و اگر اين مشكل حل نگردد؛ باعث ايجاد مشکلات بيشتر به مردم خواهد شد. محمد عثمان عصمت شاروال غور مشکلات مردم را تاييد نموده؛ اما ميگويد که شاروالى بودجه كافى براى  كارهاى زير بنايى ندارد ، موسسات و دولت دراين راستا تا هنوز كمک هم نکرده اند. اما مسوولين رياست احيا ء و انكشاف دهات غور ميگويند که به زودی  یک پل پیاده رو ويک پل موتر رو در غرب چغچران بر فراز دريا ى هريرود   اعمار خواهد شد.  انجنير على رضاء احمد مدير خدمات انجنيرى رياست احياء و انكشاف دهات غور گفت که کار يک پل پياده رو به طول ٥٠ متر  وعرض ٢ متر به هزينه ١٢٤هزاردالر، از بودجۀ  وزارت انکشاف دهات آغاز ميشود.

همچنان يک پل موتر رو در شهر چغچران سروى شده و بعداً در اعمار آن اقدام خواهد شد.انجنير احمد ميگويد که در مجموع شش پُل بر فراز درياى هريرود در ولسوالى هاى لعل سرجنگل و چهارسده اعمار ميشود.   هزينه اين پُل ها يک ميليون  و ٢٨٠ هزار دالر، از بودجه بانک جهانى و دفتر انكشافى منطقوى ملل متحد پرداخت ميگردد.او خاطر نشان ساخت که با اعمار اين پل ها، صدها قريه با هم وصل شده و تسهيلات لازم مواصلاتى به مردم فراهم خواهد شد.

 

برای سواد آموزان در غور گندم کمک شد

خبر گزاری پژواک

چهارشنبه 7 اسد 1388 برابر با 29 جولای 2009

سازمان غدایی جهان برای شاگردان سواد اموزی درولایت غور گندم کمک کرد . به گفته محمد نعیم فروغ رئیس معارف ولایت غور، این سازمان دیروز برای یکصد و بیست شاگرد کورسهای سواد اموزی این ولایت یک یک بوجی گندم هفت سیره کمک کرد 

. طبق آمار ارایه شده درولایت غور یکصدو بیست کورس سواد اموزی وجود دارد .