آرشیف

2008-6-10

جام غور

دیدار مسئولین ولایت غور با برخی وزارت خانه ها

دیدار مسئولین ولایت غور با برخی وزارت خانه ها

جمعه 18 دلو 1387 برابر با 6 فبروری 2009

جام غور

طبق گزارش های واصله از کابل در هفته گذشته سید اقبال منیب والی ولایت غور وهیئت همراهش علاوه از معاون اول ریاست جمهوری با مسئولین اول وزارت خانه های احیاء وانشاف دهات وزارت کار وامور اجتماعی ووزارت مبارزه با مواد مخدر دیدار ومشکلات مردم ولایت غور را یکبار دیگر به سمع ایشان رسانیدند. از جمله وزیر مبارزه با مواد مخدر وعدۀ پرداخت سه ملیون وپنجصد هزار دالر آمریکائی را بخاطر إعمار پروژه های غور داده است وعدۀ که نسبت عدم پروژه سازی بفراموشی سپرده خواهد شد. وبه همین تر تیب دو وزارت خانه دیگر وعده همکاری را با ارگانهای ادارۀ محلی غور داده اند. روز جمعه والی ،هیئت اداری ونمانیدگان ولایت غوردر هوتل شام پاریس  نشست داشتند تا بر نامه وپلان هفته آینده را سنجش نمایند. این در حالیست که دیدار وزرائی زراعت ،معارف ،صحت وشهر سازی وفوائد عامه برای حل مشکلات در غور اولویت دارد.

 

 

شمارى از تجار جمع آورى عوايد را در غور غير عادلانه خواندند

پنجشنبه 17 دلو 1387 برابر با 5 فبروری 2009

آژانس خبرى پژواک

در حالى که عوايد مستوفيت  ولايت غور به تناسب سال گذشته بيش از ٦٦ درصد افزايش يافته، شمارى از تجار جمع آورى عوايد را غير عادلانه مى خوانند. محمد رسول لعل زاد مدير عمومى عوايد مستوفيت  غور به آژانس خبرى پژواک گفت که  عوايد ده ماه اول سال جارى به  بيش از ٣٠ ميليون  و٠ ٦٥ هزار افغانى رسيده، در حالى که  عوايد مدت مشابه سال گذشته، ١٨ ميليون افغانى بود. وى تمام عوايد سال گذشته را  ٢٢ ميليون افغانى عنوان نموده ، ميگويد که وزارت ماليه،عوايد امسال مستوفيت را ٣٠ ميليون افغانى پيش بينى نموده بود، اما پيش بينى ميشود که عوايد امسال به ٣٨ ميليون افغانى برسد. لعل زاد مجرا هاى جمع آورى عوايد را از اصناف مختلف ، زمينهاى دولتى، شرکت ها و غيره و علل بلند رفتن آنرا شفافيت در اداره ، بهترشدن امنيت و حاكميت قانون عنوان کرد. مدير عمومى عوايد مستوفيت  غور به مشكلاتى از قبيل کمبود ظرفيت كارمندان ، كمبود وسايل و ديگر ضروريات  دفتر نيز اشاره نموده، گفت : (( اگر اين مشكلات حل گردند درسال آينده ما ميتوانيم ،عوايد بيشتر جمع آورى نماييم.))

اما شمارى از تاجران از نحوه جمع آورى ماليات شكايت دارند. بريالى شيرزى يكتن از تاجران و دکانداران شهر چغچران ( مرکز غور) که  موبل و فرنيچر  و وسايل برقى ميفروشد، ادعا کرد:(( مستوفيت ماليات را به اساس  سليقه خود جمع آورى ميكند، از اشخاصى كه عوايد وسرمايه زياد دارند كم و از اشخاصى كه عوايد و سرمايه كم دارند، زياد ميگيرد.)) اين تاجر مثال آورده، ميگويد که در دکانش به اندازۀ يک ميليون افغانى وسايل و اجناس دارد، مستوفيت ازوى سالانه  ١٢ هزار افغانى ميگيرد، اما از دکانى که دو ميليون سرمايه دارد، کمتر اخذ ميکند.وى افزود که ماليات بايد به اساس عوايد جمع شود،اما عوايد مد نظر گرفته نمى شود. حاجى گلرحيم يکتن از تجار ديگر، از ازدياد فيصدى ماليات  شكايت نموده، ميگويد که  درغور سرک، برق و زمينه رشد تجارت وسرمايه گذارى وجود ندارد، اما  دولت  ماليات زياد جمع آورى مى نمايد كه اين کار،سبب عدم رشد وعدم سرمايه گذارى ميگردد . وى از دولت خواست تا زمينه رشد تجارت وسرمايه گذارى را مساعد سازد و از سرمايه داران وسكتورخصوصى حمايت کند. اما مدير عمومى عوايد مستوفيت غور  استدلال ميکند که  مستوفيت ماليات را براساس سرمايه و عوايد هر شخص طبق قانون جمع نموده و در برابر همه ، يکسان برخورد دارد.

  وزارت ماليه ماه گذشته اعلان کرد که عوايد دولت درنه ماه اول سال جارى به بيش از ٢٨،٧ ميليارد افغانى رسيده و اين رقم بيش از ٨٤ درصد تمام عوايد سال گذشته را تشکيل مى دهد . در حالى که عوايد دولت در تمام سال گذشته حدود ٦٨٠ ميليون دالر (٣٤ ميليارد افغانى) بود. به گفتۀ عزيز شمس سخنگوى  وزارت ماليه ، عايدات امسال از مجراهاى مختلف  چون عوايد گمرکى ، انواع ماليات از شرکت ها ، اشخاص وغيره بدست آمده و عوايد به دست آمده مطابق پيش بينى است که دولت داشته است . 

 

 

مدير فوايد عامه: يک کيلومترسرک نيز درغورقيرريزى نشده است 

پنجشنبه 17 دلو 1387 برابر با 5 فبروری 2009

آژانس خبرى پژواک

مسوولين فوايد عامۀ غور ميگويند که حتى يک کيلو متر سرک قير ريزى شده در آن ولايت وجود ندارد . نامساعد بودن راه هاى مواصلاتى  باعث عدم سرمايه گذارى  و رشد تجارت وصنعت شده است. محمد اقبال مدير فوايد عامه غور به اژانس خبرى پژواك گفت که  ولايت غور از نگاه زير بنايى از اکثر ولايات و حتى از بعضى ولسوالى ها در رديف پايينتر قرار دارد؛  شهر چغچران مرکز غور و راه هاى مواصلاتى مركز با ولسوالى ها كاملاً َخامه است.  وى ميگويد که سركهاى ارتباطى مركز ولايت با ولسواليها (١٢٩٩)كيلو متربوده ، اما صرف  (٨٩)كيلو متر به شكلدرجه سوم، جغل اندازى شده است . متباقى  سرك ها بيش از حد خراب وصعب العبوربوده و تا حال هيچ کارى بخاطر جغل اندازى سرکها  صورت  نگرفته است.  مدير فوايد عامه افزود که خرابى بيش از حد سركها باعث مشكلاتى چون تلفات انسانى؛اسهتلاک شدن بزودى وسايل ترانسپورتى ميگردد، علاوه بر آن ، راه بندى هاى  چند ماهه بخصوص  در  زمستان قيمت مواد غذايى و سوخت را بلند برده و ازطرف ديگرباعث عدم سرمايه گذارى ؛رشد تجارت وصنعت شده است .موصوف بودجۀ مديريت فوايد عامه را  نظر به ديگر ولايات بسيار ناچيز خوانده، ميگويد که آنها  فاقدهرنوع وسايل و ماشين  آلات سرکسازى بوده  و چند ماشين آلات محدودى كه وجود دارد آنهم کهنه و استهلاک شده و همين عوامل فوايد عامه را در بخش سرکسازى عاجز ساخته است. سعد ملوک معاون مديريت ترانسپورت غورميگويد که فاصله  هرات غور كابل   نظر به فاصله شاهراه هرات- كابل از مسير کندهار بسيار كم است .  مسير غور- هرات- کابل به تناسب مسير کندهار از امنيت خوبى برخوردار بوده ، اما  نامساعد بودن اين مسيرمشکلات زياد ترانسپورتى را ببار آورده است. وى گفت که  وسايل ترانسپوتى به علت نبود راه هاى مواصلاتى درست با مشكل رفت آمد ميكنند و اين مشکل سبب شده عراده جات  باربرى مسير هرات غور را که ٣٨٠كيلو متر فاصله دارد درسه شبانه روز و وسايط تيزرفتاردر يک شب  ودو روز طى نمايند. اما اگرسرک قير شود ؛ اين فاصله را در موتر ميتوان درظرف ٦ساعت طى نمود. معاون مديريت ترانسپورت مى افزايد که كرايه يک كيلو جنس و مواد از هرات تا  مرکزغور ٩ افغانى و كرايه يک نفر ٢ هزار افغانى است اما در صورت قير شدن سرک، نه تنها قيمت کرايه تنزيل خواهد يافت، بلکه تحول بزرگ اقتصادى را به مردم به ميان خواهد آورد. همچنان عراده جات زود استهلاک نمى شوند، اموال تجارتى و مسافرين در اسرع وقت به منزل مقصود خواهند رسيد. اين تحول سبب رشد اقتصادى، ترقى، بازسازى و دسترسى  آسان مردم به صحت و مواد غذايى   خواهد شد.

امام الدین یکتن از دکا نداران شهر چغچران  ميگويد که  از یکماه پیش تا کنون کرایه يک کيلو مواد و جنس از هرات تا غور پنج افغانی بلند رفته است .  وی گفت که یک بورى پنجاه کيلويى آرد قبلاً ١٧٠٠ افغانى بود؛ اما حالا به ١٩٥٠ افغانى بلند رفته است.همچنان یک قوطی روغن ده  کیلويى ٧٠٠ افغانى و یک کیلوگاز مایع ٤٣ افغانی بود؛ اما حالا روغن به ٨٠٠ افغانى و گاز به ٥٥ افغانى رسيده است. نامساعد بودن شاهراه غور- هرات به قيمت جان مسافرين نيز تمام ميشود. 

داكتر عبد الرشيد ٣٨ ساله  يکتن از مسافرين كه برادر خودرا در مسير غور- هرات به اثر واژگون شدن موتر ازدست داده ؛ ميگويد :  ((خرابى وصعب العبور بودن راه مواصلاتى تنها سبب ازبين رفتن برادر من نشده؛ بلكه تعداد ديگر شهروندان غوردراين مسير بخاطر خرابى سرک وبى توجهى دولت ،جان خودرا ازدست داده اند .)) وى اظهار داشت که  نبودسرک باعث مشكلات زيادى چون گرفتن وقت زياد  ؛بلند بودن كرايه و قيمت مواد غذايي و سوخت وفقر وعقب مانى مردم گرديده  است.

ملا محمد كمالى يكتن از تاجران  غور ميگويد: (( ازآن جايى كه پيشه و شغل اكثريت مردم غوربه شكل سنتى و عنعوى ؛زراعت  و مالدارى بوده و اکثر مردم روستا نشين اند ؛ اما غور  فاقد سرک پُخته و قير ريزى شده  است.)) اين تاجر مى افزايد که  سكتور  خصوصى و تجارت تا حال درغور رشد نکرده. غوربه هيچ ����ورمرز مشترک ندارد وسرك كابل هرات به شكل خامه و بسيار خراب قرار دارد و سركى كه بايد شمال كشور را به جنوب ،از طريق غورو صل نمايد؛ هنوز و جود ندارد.

از سوى ديگر، گل پيدا منش عضو  شوراى ولايتي غور  زير بناءها را مولد رشد اقتصادى و تامين كننده ضروريات افراد  جامعه دانسته ميگويد که موجو ديت زير بناهاى فعال، از يکطرف باعث افزايش اشتغال مردم ميگردد و از طرف ديگر، براى حمل و نقل و امور تجارتى تسهيلات فراهم ميکند. وى افزود: (( متاسفانه  ازاين نعمت و تسهيلات، مردم غور محروم اند  واين مشكل باعث فقر، بيچاره گى ومانع رشد تمام زمينه ها درغورگرديده است. ))  خانم منش ميگويد که غور در مركز افغانستان موقعيت دارد ؛اگر سرک عمومي كابل هرات ازمسير غور ساخته شود در اقتصاد  مردم نقش عمده و  حياتى خو اهد داشت  . به گفتۀ اين عضو شوراى ولايتى، اعمار  سرک غور- هرات را رئيس جهمور حامد كرزى در سفرى كه درسال ١٣٨٢ به غور داشت به مردم وعده داد ولى اينک اين وعده با گذشت پنجسال عملى نشده است. وى ادعا کرد: ((به نظر من نحوه توزيع وجوه بازسازى و انكشافى در سطح كشور؛ از توازن لازم بر خوردار نبوده و بيشترين وجوه بازسازى به مناطق نا امن و بحرانى تمركز دارد،  در حالى كه در مناطقى مانند غوركه اوضاع امنيتى   رضايت بخش است، مردم  بيشتر از مناطق ناامن و بحرانى به بازسازى و انكشاف ضرورت احساس ميكنند.))  نامبرده هشدارداد كه اگراين نياز و احساس مردم بر آورده نشود ؛احتمال سر خوردگى و نا اميدى مردم نسبت به دولت  و وخيم شدن اوضاع به دور از تصور  نخواهد بود .چون مردم غور آنچه كه در توان داشتند درآوردن امنيت ؛حاكميت دولت و ازبين بردن مواد مخدر انجام دادند، اما  دولت اين همه خوش خدمتى هاى مردم غور را ناديده گرفته است.  مسوولين محلى ميگويند که خشکسالى هاى متواتر به زراعت و مالدارى که اقتصاد اکثر مردم به آن متکى است، ضربۀ شديد وارد کرده و مردم را با قلت مواد غذايى ، بيکارى و.. مواجه ساخته است.

 

 

دیدار والی ونمایندگان ولایت غور با معاون اول ریاست جمهوری

سه شنبه 15 دلو 1387 برابر با 3 فبروری 2009

جام غور

طبق گزارش های واصله از کابل والی ولایت غور که با تعداد از هیئت رهبری ولایت، رئیس وأعضای شورای ولایتی وعدۀ از متنفذین وقوماندانان سابقه جهادی به کابل آمده اند تا مشکلات مردم ولایت غور را حضور دولت وأعضای کابینه حکایت کنند.به تأسی از همین هدف ساعت دو بعد از ظهر روز سه شنبه والی غور  جناب سید اقبال منیب همراه با عدۀ ازوکلا  أعضای شورائی ولایتی متفذین محلی ورؤسای ادارات محلی به دیدار احمد ضیاء مسعود معاون اول رئیس جمهور رفته مشکلات غور را بار دیکر تکرار کردند.در آخر احمد ضیاء مسعود وعده سپرد تا روز پنجشنبه عدۀ از وزراأ را بحضور خواسته یکجا مشکلات مردم غور را بر رسی وهدایات را در جهت عملی ساختن صادر نماید.پیشرفت ها درین زمینه بعدا معلوم خواهد شد.