آرشیف

2009-6-11

جام غور

دُره زدن دوزن در ولايت غورتقبيح شد

دُره زدن دوزن در ولايت غورتقبيح شد

آژانس خبرى پژواک

دوشنبه 26 دلو 1388 برابر با 15 فبروری 2010

مسوولين محلى و حقوق بشر ، دُره زدن دو زن را در  ولايت غور به شدت تقبيح کرده و آنرا خلاف قانون خواندند.

عبدالحى خطيبى سخنگوى والى غور ميگويد، قرار گزارشاتى که تا حال بدست آورده اند، اين دو زن در ولسوالى دولينه  قبلاً به زور به شوهر داده شده بودند . به همين علت يکماه قبل لباس مردانه به تن نمودند و به ولسوالى چشت ولايت هرات فرار کردند؛ اما آنها توسط پوليس دستگير و به خانواده هاى شان برگردانده شدند. خطيبى به آژانس خبرى پژواک گفت که بعداً هر زن به ٤٥ دُره محکوم شدند و اين حکم در محضرعام عملى گرديد. وى ميگويد که اينکار به امر قوماندانهاى سابق محلى توسط علماى که تحت امر همين قوماندانها اند؛ صورت گرفته است. طبق معلومات سخنگوى والى غور، ولسوالى دو لينه مرکز افراد مسلح غير قانونى است و آنها برمردم ظلم ميكنند و همچو فيصله هاى خود سرانه  غير قانونى را صادر مينمايند. خطيبى گفت که دولت ضرب الاجل دو ماهه را براى اين افراد تعيين نموده و قرار است که اين مدت يکهفته بعد پايان يابد. نامبرده علاوه کرد که مسوولين محلى بعدازختم ضرب الاجل، تصميم ميگيرند که چگونه قوماندانهاى غير قانونى را خلع سلاح و دستگير نمايند. موصوف در پاسخ به اين پرسش که چرا آنها بعد از دُره زدن اين دو زن اقدام به دستگيرى عاملين نکردند؟ ميگويد که قوماندانهاى محلى در دو لينه نفوذ دارند و ادارۀ محلى غور ضعيف است. تعداد پوليس کم است و توان دستگيرى آنها را ندارد. سخنگوى والى غور،از اين قوماندانها نام نبُرد ودر مورد هويت و وقت نکاح اين دو زن نيز ابراز بى اطلاعى کرد.

اما دوم څارن جهان شاه معاون تولى قوماندانى امنيۀ ولسوالى دو لينه ميگويد که اين دو زن توسط فضل الاحد يک قوماندان سابق محلى در قريۀ اوشان دولينه محکوم به دُره زدن شده بودند. وى به آژانس خبرى پژواک گفت که اين قوماندان طلاق  دو زن را از شوهرهاى شان گرفته و آنها را به  والدين شان سپرد. نامبرده ميگويد، اين دو زن بدله شده بودند و بخاطرى که  مورد خشونت و لت و کوب قرار ميگرفتند؛ فرار کرده بودند. دوم څارن جهان شاه گفت که پوليس تحقيقات را در زمينه آغاز نموده و عليه عاملين برخورد قانونى خواهد شد.

همچنان يک پوليس قوماندانى امنيۀ غور که نخواست اسمش تذکر يابد  گفت ، فضل الاحد عمده ترين قوماندان محلى است که تمام فيصله ها را خود سرانه نموده و از دولت اطاعت نمى کند. به گفتۀ وى، اين دو زن هم به امر قوماندان فضل الاحد دُره زده شده اند. نامبرده ادعا کرد که چند روز پيش همين قوماندان طلاق يک زن را در قريۀ اوشان از شوهرش گرفت و شوهر را سه صد هزار افغانى جريمه نمود و وى هم اكنون درزندان شخصى قوماندان به سر ميبرد. به گفتۀ منبع، شوهر بخاطرى که از اوامر قوماندان فضل الاحد در مورد فيصله هاى خودسرانۀ وى سرپيچى مينمود، مجازات شده است. دسترسى براى اخذ نظر  قوماندان فضل الاحد پيدا نشد.

عطاء الله تمكين سرپرست محكمه استيناف ولايت غور ميگويد که هر گونه فيصله در محلات توسط هركسى که  انجام شود، خلاف قانون بوده و نزد محكمه اعتبار قانونى ندارد. وى اظهار داشت، كسانيكه چنين فيصله هاى خود سرانه را مينمايد مجرم بوده و بايد ازطرف پوليس دستگير و به پنجۀ قانون سپرده شوند.  دُره زدن اين دو زن مورد انتقاد شديد حقوق بشر نيز قرار گرفته است. جواد رضايى مسوول كميسيون مستقل حقوق بشر در غور اين عمل را تقبيح نموده،؛ گفت، هرگونه فيصلۀ كه توسط زورمندان صورت بگيرد؛ خلاف قانون  ونقص حقوق بشر است. او افزود: (( تمام قضاياء بايد از طريق ارگانهاى عدلى و قضايى  کشور فيصله شود، کس ديگر حق فيصله کردن را  ندارد.)) عبد الظاهر سرپرست رياست آمورزنان غور نيز همچو فيصله هاى غير قانونى  را تقبيح نموده ؛ گفت که آنها قضيۀ دره زدن دو زن را پيگيرى ميکنند. وى ميگويد که در سال جارى ١٨ مورد خشونت نزد آنها ثبت شده  كه اكثريت آنها را  ازدواج هاى اجبارى، فرار از منزل و لت و كوب تشکيل ميدهند.  معصومه انورى رئيس امور زنان غور در خزان امسال گفته بود که در جريان امسال ٢٠ واقعۀ خشونت عليه زنان و دختران و در سال گذشته، ٣١ مورد نزد آنها ثبت شده است. وى  عوامل خشونت ها را   عدم آگاهى مردم از حقوق زنان ، بى سوادى ؛ فقر  و بيكارى عنوان ميکرد.

 

انسداد راه ها در غور باعث ايجاد مشکلات گرديده است

یکشنبه 25 دلو 1388 برابر با 14 فبروری 2010

آژانس خبرى پژواک

مسوولين ولايت غور ميگويند که  بسته بودن راه ولسوالى هاى لعل سرجنگل  و دو لينه به اثر برفبارى، باعث کمبود مواد غذايى و بلند رفتن نرخ  ها شده است. به گفتۀ آنها راه اين دو ولسوالى از يکهفته بدينسو مسدود بوده  و وضعيت مردم نگران کننده است. حامد الله دادفر رئيس آماده گى با حوادث غور امروز به آژانس خبرى پژواک گفت که مسدودى راه ها مردم را به حالت دشوار قرارداده است.

دادفراز کمبود شديد مواد خوراکى و سوخت در ولسوالى دولينه خبر داده، ميگويد که از جملۀ نفوس تخمينى ٢٨ هزار فاميلى اين ولسوالى، ٥٣٠٠ فاميل به  کمکهاى عاجل غذايى و سوخت ضرورت دارند. وى مى افزايد که علوفۀ حيوانى در اين ولسوالى نيز تمام شده و اگر کمک نشود، شمارى از مردم و مواشى به علت گرسنگى تلف خواهند شد.

على رضاى ٤٠ ساله، يکتن از باشنده هاى مرکز ولسوالى لعل سرجنگل به آژانس  خبرى پژواک گفت ، يک من( پنج کيلو) آرد که قبل از مسدودى راه ١٦٠ افغانى فروخته ميشد؛ حالا به ٣٠٠ افغانى رسيده است. به گفتۀ وى، يک بورى پنجاه کيلويى برنج پرمل در گذشته ٧٠٠ افغانى بود؛ اما حالا به ١٢٠٠ افغانى به مشکل پيدا ميشود . همچنان يک ليتر تيل ديزل فعلاً به  ٧٥ افغانى رسيده، در حالى که قبلاً ٥٥ افغانى بود. على رضاء با ذکر اينکه مردم مريضان خود را به علت مسدودى راه ها  به مراکز صحى انتقال داده نمى توانند؛ ميگويد: ((  از اينکه کسى از کسى خبر نداره، اگه مردم از مريضى و سردى مُرده هم باشن، معلوم نميشه!)) رئيس آماده گى با حوادث غور ميگويد که  آنها مسير دولينه را به همکارى آمريت فوايد عامه توسط قواى بشرى و در بدل پول باز ميکنند.

انجنير غلام نبى آمر فوايد عامۀ غور ميگويد که مسير دولينه به کمک مالى  موسسۀ غير دولتى کاتوليک هاى امريکاCRS  و مسير چغچران – لعل سرجنگل  در بدل فى کيلو متر ماهانه ده هزار افغانى توسط مردم محل، پاک خواهند شد. آمر فوايد عامه گفت که اين دو مسير تا آخر ماه٫ از برف پاک خواهند شد. لعل سرجنگل  در فاصلۀ ١٢٠ کيلو مترى  و دولينه در ٧٥ کيلو مترى چغچران( مرکز غور) واقع است. اما رئيس آماده گى با حوادث غور ميگويد که آنها کدام کُمکى در دسترس ندارند که براى نيازمندان انتقال بدهند؛ از همين جهت از کميتۀ عمومى آماده گى با حوادث در کابل و موسسات خواسته اند که به  مردم  مساعدت نمايند. غوريكى از ولايات كوهستانى و داراى راههاى صعب العبور بوده و همه ساله شاهد برفبارى هاى سنگين ميباشد. مسوولين محلى ميگويند که به اثر لغزش کوه، برفکوچ و سردى هوا در ظرف يک هفتۀ اخير دراين ولايت ، شش تن جانهاى شانرا از دست داده و چهار تن مجروح شده اند.   سال گذشته ١٩ تن به اثر برفبارى وبرفكوچ در اين ولايت تلف شده بودند.

 

محفل یاد بود ازمیناتوریست کشور برگزار شد

یکشنبه 25 دلو 1388 برابر با 14 فبروری 2010

خبر گزاری باختر

درمحفلی که به مناسبت از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات برگزار شده بود.  هنرمندان ، دانشمندان و فرهنگیان اشتراک داشتند.  نعمت الله سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات به آژانس باختر گفت ، دراین محفل سخنرانان روی آثار و نقش استاد مشعل دراحیای مکتب بهزاد صحبت کردند. استاد سعید مشعل میناتور بزرگ کشور درهرات تولد شده او بیشترین دوران عمرش را وقف هنرمیناتوری درکشور کرد . از استاد مشعل آثار زیاد میناتوری بجاه مانده است . مشعل در هنر میناتوری پیرو مکتب بهزاده بود و شاگردان زیادی در عرصه این هنر تربیه نموده است. ( باختر)

 

شمارتلفات ناشى ازحوادث طبيعى در غور به ٦ تن رسيد

آژانس خبرى پژواک

چهار شنبه 21 دلو 1388 برابر با 10 فبروروی 2010

شمار تلفات ناشى از لغزش کوه، برفکوچ و سردى هوا در ولايت غور در ظرف سه روز اخير به شش تن رسيد.حامدالله دادفر رئيس مبارزه با حوادث ولايت غور به آژانس خبرى پژواک گفت که شب گذشته ، يک دختر ١٢ ساله به اثر لغزش کوه بر يک منزل مسکونى در منطقه مرغاب چغچران (مركز غور) تلف شد. ميراحمد حسينى يکتن از باشنده گان منطقه مرغاب ميگويد که در اين حادثه،  شش تن از اعضاى يک خانواده شامل دو زن، يک طفل و دو مرد نيز جراحت برداشته اند.

به گفتۀ وى، زخمى ها به كلينيک مرغاب انتقال داده شده و  وضعيت صحى آنها خوب است. رئيس مبارزه با حوادث ولايت غور ميگويد ، يک مرد ديگر در ولسوالى  شهرک كه ازيک قريه به قريه ديگر ميرفت به اثر سردى و برف زياد، روز گذشته،  جانش را از دست داده است. مسوولين محلى ميگويند که به اثر برفکوچ دو روز گذشته، دو مرد و يک پسر ١٢ ساله به اثر چپه شدن طويله  در قريۀ مرغاب چغچران و يک مرد در ولسوالى چهارسده، تلف شده اند.  رئيس مبارزه با حوادث ولايت غور ميگويد که تمام راه هاى مواصلاتى مركز با ولسوالى ها از سه روز بدينسو مسدود بوده  و كميته حالات اضطرار نمى تواند براى  آسيب ديده ها كمک برساند. مسافرين ميگويند که شاهراه غور- هرات نيز به علت برفبارى زياد، بر روى ترافيک مسدود است.

محمد رحيم يکتن از مسافرين گفت: (( ما سه روز پيش، ازهرات به طرف غورحركت نموديم كه  شب در مسير راه برف زد و راه را  بروى ترافيک مسدود نمود ؛ من با چند مسافر ديگر سه شب و روز پياده به مشكل خود را به غور رسانديم.))

 وى ميگويد، كسانيكه که  توان پياده رفتن را نداشتند در قريه هاى مسيرراه باز ماندند. نامبرده از دولت خواست که در بازگشايى اين شاهراه اقدام نمايد. اما انجنيرغلام نبى آمر فوايد عامه غور ميگويد که آنها تلاش دارند تا شاهراه  را که  يكى از شاهراه مهم در غرب کشور است، به زودى  برروى ترافيک بازنمايند. غور يكى از ولايات كوهستانى و داراى راههاى صعب العبور بوده و همه ساله، شاهد برفبارى هاى سنگين ميباشد. سال گذشته ؛١٩ تن به اثر برفبارى وبرفكوچ تلف شدند.