آرشیف

2020-3-30

جام غور

دو ماین گذار در شهر فیروزکوه شکار ماین خود شدن
دو تن ماین گذار که میخواستند در دروازه منزل جنرال محمد وزیر عطایی واقع در شهر فیروزکوه ماین گذاری نمایند, در انفجار ماین خود جان باختند.
جنرال عطایی رهبری نیروهای خیزش مردمی غور را به عهده دارد.
این رویداد ساعت چهار صبح در ناحیه/فامیلی های میدان هوایی رخ داد که در آن تنها هردو ماین گذار کشته شده و به کس دیگری آسیبی نرسیده است.
 
نویدالله پژواک