آرشیف

2021-2-22

جام غور

دو فرمانده طالبان در غرب فیروزکوه کشته شدند
اداره محلی غور می گوید که دو فرمانده طالبان بنام ها مولوی تاج محمد مشهور به خادم و مولوی معزالدین در حمله بالای پوسته امنیتی الندر در غرب فیروزکوه، جان باختند.
محمد عارف عابر، سخنگوی والی غور گفت، این دو فرمانده محلی طالبان ساکنین روستاهای لخشک و خواجه غار یارفولاد بودند که در مسیر شاهراه غور-هرات و در کل در مناطق غرب فیروزکوه فعالیت داشتند.
وی گفت در این حمله به نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده است.
طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته اند.
دوشنبه ۴ حوت ۱۳۹۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور