آرشیف

2018-1-24

جام غور

دو سرباز امنیت ملی غور در انفجار ماین‌زخمی شدند

مسئولان در ریاست امنیتی ملی غور از برخود رنجر قطعه واکنش این ریاست با ماین کنار جاده خبر میدهند و می گویند که در این رویداد دو سرباز زخم برداشته است.
از سوی هم، داکتران شفاخانه ولایتی غور از انتقال ۵ زخمی ریاست امنیت ملی به آن شفاخانه سخن می گویند.
داکتر جمعه گل یعقوبی رئیس شفاخانه ولایتی غور گفته است که زخمیان نا وقت روز چهار شنبه به شفاخانه انتقال یافته و وضعیت صحی یک تن آنان وخیم است.
 
چهارشنبه ۴ دلو ۱۳۹۶ برابر است با ۲۴ جنوری ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور