آرشیف

2014-11-3

جام غور

دومین سوء قصد به جان قضات محکمه غور

دوشنبه 13 عقرب 1393 برابر است با 4 نوامبر 2014
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
شام روز یک شنبه گذشته مولوی عبدالمجید فایز قاضی دیوان امنیت عامه محکمه استیناف غور از سوی افراد مسلح ناشناس در یک سوء قصد کشته شد.
این رویداد در فامیلیهای دره قاضی جوار مسجد احمد شاه مسعود زمانی به وقوع پیوست که افراد مسلح موتر سایکل سوار بر جان قاضی عبدالمجید شکلیک کردن.
این دومین قاضی محکمه استیناف غور است که از سوی افراد مسلح مورد اصابت قرار گرفت و کشته شد، قبل ازین قاضی محمد نذیر عضو ارشد محکمه غور نزدیک منزلش مورد اصابت افراد مسلح قرار گرفت، اما جان به سلامت برد.
کشته شدن قاضی عبدالمجید نگرانی های باشندگان غور را از عدم توجه ارگانهای امنیتی در تامین امنیت برانگیخته، این باشندگان از دولت میخواهند تا تغییرات را در دستگاه پولیس آن ولایت بوجود آوردند.