آرشیف

2016-12-27

جام غور

دومین دور فارغان موسسه تحصیلات عالی غور و نگرانی ها از بابت نبود کار

موسسه تحصیلات عالی غور دومین دور فراغت دانشجویان را با اشتراک اراکین دولتی، استادان، دانشجویان و والدین آنان جشن گرفت.
در این دور ۱۱۳ تن از دانشجویان که ۱۷ تن آنان را دختران تشکیل میدهد، از دیپارتمنت های کمپیوتر ساینس، بيولوژي، ادبیات انگلیسی، ریاضی و فزیک سند فراغت بدست آوردند.
در همین حال، در سال روان صد ها تن از دانشجویان غوری از پوهنتون های سراسر کشور و بیرون مرزی نیز اسناد فراغت بدست آوردند، اما نبود کار و پزیرش صد ها تن از جوانان تازه فارغ یکی از بزرگترین چالش ها در سطح کشور، بویژه در ولایت غور بحساب می آید.
این درحالی است که برخی از فارغان سالهای قبل نیز بر اساس نبود کار و پزیرش در ادارات دولتی و غیر دولتی، بیکار استند.

سه شنبه ۷ جدی ۱۳۹۵ برابر است با ۲۷ دسامبر ۲۰۱۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور