آرشیف

2018-2-21

جام غور

دستگیری معلم متهم به قتل و مسوول امر باالمعروف طالبان

دستگیری معلم متهم به قتل و مسوول امر باالمعروف طالبان

پولیس ضد تروریزم در ولایت غور یک عضو برجستهء گروه طالبان که تا کنون به عنوان معلم دولتی انجام وظیفه میکرد را بازداشت کرده است.
این فرد ملاشکرالله نام دارد که به عنوان معلم برحال مکتب "شرقول" ولسوالی پسابند از دولت معاش میگرفت؛ ولی در اصل به عنوان مسئول امر بمعروف و نهی از منکر گروه طالبان در آنولسوالی ایفای وظیفه میکرد.
محمد اقبال نظامی سخنگوی پولیس غور میگوید که ملا شکرالله قبل از این 3 تن از ماموران امنیتی را ترور کرده بود.
این نشان میدهد که افراد نفوذی طالبان در شماری از ادارات دولتی برخی از ولایات به عنوان کارمند جازده شده اند اما در اصل برای طالبان کار میکنند.