آرشیف

2019-2-23

جام غور

در هفتمين سفر رييس جمهور به تركمنستان موافقتنامه هاي ذيل به امضا مي رسد:

١ معاهده مشاركت استراتيژيك ميان افغانستان و تركمنستان
٢ يادداشت تفاهم همكاري ميان ارشيف ملي افغانستان و انستيتوت ملي زبان تركمنستان
٣ موافقتنامه همكاري هاي متقابل گمركي 
٤ موافقتنامه خدمات هوايي
٥ يادداشت تفاهم توسعه همكاري ها در عرصه نفت و گاز
٦ يادداشت تفاهم در مورد افزايش صادرات انرژي به هرات
٧يادداشت تفاهم پيرامون ساختمان خط آهن آقينه- اندخوي
٨ موافقت نامه ميان دو كشور در خصوص محل عبور بين المللي خط آهن در سرحد دولتي ميان دو كشور
٩ طرز العمل در مورد سازماندهي ارتباط خط آهن از طريق سر حد دولتي افغانستان- تركمنستان