آرشیف

2017-11-27

جام غور

در غور 50 درصد اطفال کمتر از یک سال از واکسین سینه و بغل باز مانده اند

مسوولان ریاست صحت عامه غور می گویند که پنجاه درصد اطفال زیر سن یکسال در آن ولایت از واکسین سینه بغل بازمانده اند و به همین دلیل واقعات آن بین اطفال افزایش یافته است.
حاجی غلام نبی یگانه، رئیس صحت عامه غور می گوید که درحال حاضر به تعداد 50 مرکز تطبیق واکسین سینه بغل درسرتاسر این ولایت وجود دارد، اما به گفته وی اراضی نا هموار وپی‌چیده غور سبب می‌شود تا تنها 50 درصد اطفال از واکسین سینه بغل بهرمند گردند.
در همین حال، داکتر جمعه گل یعقوبی رییس شفاخانه مرکزی غور از افزایش واقعات سینه بغل کودکان در این شفاخانه سخن می گوید.
آقای یعقوبی گفت، درسال جاری بیشتر از 4300 کودک مصاب به سینه بغل را داخل بستر نموده اند و از این تعداد 48 تن آنها فوت کرده است.
قبل از این نیز مسوولان صحی در غور از عدم تطبیق واکسین فلج اطفال در برخی مناطق بنابر نا امنی ها گزارش داده بودند و درحال حاضر به دلیل عراضی پیچیده 50 درصد اطفال از واکسین سینه بغل در این ولایت محروم گشتند.

دوشنبه ۶ قوس ۱۳۹۶ برابر است با ۲۷ نوامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور