آرشیف

2019-2-6

جام غور

در حسرت دیدار مسعود

در حسرت دیدار مسعود؛

خبر نابهنگام رحلت فرمانده با غرور ما داکتر ابراهیم غور، از سلسله جبال فیروزکوه، از غور باستان، از سنگرداران پایدار مقاومت و از یاران با صفا و با وفای قهرمان ملی که فقط پیوند اعتقادی، شجاعت سنگرداری و احساس وطنی وی را با مسعود شهید در عالم نا آشنایی و دوری جغرافیایی، بشدت نزدیک ساخته بود، به خانوادهٔ عزادار، عزیزان و بستگان، مردم سلحشور و مجاهد غور و خانوادهٔ جهاد و مقاومت تسلیت میگوییم.
وقتی هم از مرارت های روزگار و ناجوانمردی های یاران قصه میآمد، فرمانده ابراهیم آهی میکشید و از زمانه های پر افتخار مقاومت و صدای رسای الگوی مقاومت یاد می‌کرد و میگفت، هرچند صدای پر طنین مسعود هنوز هم گوشهایم را می نوازد، اما دریغا که حسرت دیدارش همچنان بر دلم باقیست.
خدای بزرگ با کرم بی پایانش، روح پر فتوه ابراهیم ما را در حفظ و پناه خود داشته باشد؛

احمدولی مسعود،
رئیس بنیاد شهید احمدشاه مسعود؛