آرشیف

2016-5-19

جام غور

درگیری در دولتیار یک کشته به جا ماند

حوالی ساعت 2:30 شب گذشته طالبان بالای قریه اولاد عطا محمد ولسوالی دولتیار حمله نمودند که در نتیجه یک تن بنام محمد ابراهیم فرزند عبدالاحد کشته شد.
فرد کشته شده از وابستگان قوماندان صالح است و این قوماندان محلی در مخالفت با طالبان قرار دارد.
قوماندان صالح در تماس تلیفونی به بخش خبر وبسایت جام غور گفت، طالبان بالای قریه ما حمله نمودند، درگیری تا دوساعت ادامه داشت، نیروهای امنیتی بعد از ختم درگیری به محل رسیدند.
قوماندان صالح از چند سال به اینسو در مخالفت با طالبان قرار دارد که تا اکنون سه بار مورد هجوم طالبان قرار گرفته و هر بار یک تن از همراهانش را از دست داده است.