آرشیف

2017-6-9

جام غور

داکتر یعقوبی به عنوان رییس صحت عامه غور مقرر گردید

داکتر جمعه گل یعقوبی رییس پیشین شفاخانه ی ولایتی غور از طریق رقابت آزاد (CBR) بحیث رییس صحت عامه آن ولایت مقرر گردید.
داکتر یعقوبی حدود ده سال به عنوان رییس شفاخانه ولایتی غور انجام وظیفه نموده است.
 
جمعه ۱۹ جوزا ۱۳۹۶ برابر است با ۹ جون ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور