آرشیف

2017-11-11

جام غور

خودکشی یک بانو ی حامله در غور

حوالی ساعت ۱۱شب گذشته یک خانم حامله بنام حفیظه باشنده قریه تگاب مناک ولسوالی ساغر ولایت غور خود را در منزلش بدار آویخته و به زندگی خود خاتمه داده است.
اقبال نظامی سخنگوی پولیس غور با تایید این خبر می گوید که در پیوند به این قضیه شوهر و پدر شوهرش تحت تحقیق پولیس قرار دارد.

شنبه 20 عقرب 1396 برابر است با 11 نوامبر 2017
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور