آرشیف

2015-12-17

جام غور

خطیبی: ما از گردهمایی اعتراضی بانوان در حمایت از جوینده خبر نداریم

پنجشنبه 26 قوس 1394 برابر است با 17 دسامبر 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

گزارش های از گردهمایی صد ها زن در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، در اعتراض به برکناری سیما جوینده والی آن ولایت از سمت اش، حقیقت ندارد.
فرید باشنده شهر فیروزکوه می گوید که یک تعداد افراد از گردهمایی اعتراضی زنان به هدف ابقای سیما جوینده بر سمت ولایت، خبر داده اند، اما این کار فقط به هدف تامین منافع شخصی است و هیچ گروهی از زنان در این ولایت به هدف ابقای بانو جوینده بحیث والی تجمع نکرده است.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور نیز از گردهمایی اعتراضی بانوان در شهر فیروزکوه بی خبر است، وی میگوید در صورت که این کار صورت میگرفت رسانه های محلی و رادیو تلویزیون ملی غور نیز آنرا منتشر میکرد.
گزارش های منتشر شده در صفحات اجتماعی انترنیتی از تجمع زنان در اعتراض به برکناری سیما جوینده والی آن ولایت حکایت میکنند، اما گفته میشود که این کار توسط افراد صورت گر فته است که با برکناری سیما جوینده منافع شخصی آنان با خطر مواجع شده است.
سیما جوینده روز پنجشنبه به اساس فرمان ریاست جمهوری از سمتش برکنار شد و بحیث معاون والی کابل تعیین گردید.
سیما جوینده در حال از سمتش برکنار میشود که به تازه گی معاون ولایت غور، مستوفی و چند عضو کمیته تداراکات را به اتهام اختلاس در قرار دادهای قوماندانی امنیه، به سارنوالی معرفی نموده بودند.