آرشیف

2016-4-17

جام غور

خطیبی: درگیری نیم ساعته پولیس با طالبان در ساغر پایان یافت

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که درگیری نیم ساعته میان پولیس و طالبان در ولسوالی ساغر بدون تلفات و خسارات پایان یافت.

آقای خطیبی می گوید، این درگیری در قریه مناک ولسوالی ساغر رخ داد که بعد از نیم ساعت خاتمه یافت. 
وی گفت، در این میان به نیروهای امنیتی هیچ آسیبی نرسیده است. 
طالبان در این مورد تا اکنون چیزی نگفته اند.