آرشیف

2016-1-23

جام غور

خطیبی: اداره محلی غور خلاف هدایت رییس جمهور عمل میکند

شنبه ۳ دلو ۱۳۹۴ برابر است با ۲۳ جنوری ۲۰۱۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که طبق هدایت رییس جمهور، کسانیکه فارغ صنف 12 و بالاتر از 50 سال عمر داشته باشند، باید به تقاعد سوق داده شود، اما اداره محلی غور چندین کارمند این اداره را که اسناد 14 را در دست دارند، نیز در لست تقاعد اضافه نموده است.
آقای خطیبی می گوید، کارمندان که اسناد صنف 14 را دارند بنابر اهداف شخصی و برخورد سلیقوی، در لست تقاعد اضافه شده اند، اما وی از این اشخاص نام نبرد.

طبق معلومات سخنگوی والی غور، 19 تن از کارمندان مقام ولایت که با شرایط تقاعد طبق هدایت رییس جمهور برابر اند، از سوی این اداره لست شده اما دوتن کارمند که اسناد 14 را نیز در دست دارند بنابر سلیقه های شخصی  به لست متقاعدین اضافه شده اند.
عبدالحی خطیبی گفت، بنابر هدایت محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور، 65 تن از کارمندان ادارات دولتی در آن ولایت بمنظور سوق به تقاعد لست شده و تعداد افراد در این لست احتمال دارد تا به 100 تن برسد.
به نقل از منبع، در لست کارمندان سوق شده به تقاعد، کارمندان بست های 4 و 5 شامل استند و در این صورت هیچ رییس و مامور درجه دوم ادارات دولتی را شامل نمیشود.
وی گفت، در بسیاری از ادارات دولتی افرادی هستند که بنابر کهولت و سویه تعلیمی شان باید به تقاعد سوق داده میشد، اما آنان که به گفته اش "زور و زر دارند" از این امر مستثنا استند.
ارقام منتشر شده در یک سروی رسانه های ملی نشان میدهد که 9 تن از روسان ادارات دولتی غور از 10 سال به اینسو در بست های ریاست کار میکنند که در این زمان هیچ تغییر و تبدیل در سطح روسای آن ادارات بودجود نیامده بود.