آرشیف

2016-7-21

جام غور

خشونت عليه زنان در ولايت غور افزايش يافته است

رييس امور زنان ولايت غور ميگويد که ٩٥ درصد زنان در غور، به عدالت دسترسی ندارند و بى توجهى اداره محلى و عدم پيگيرى قضايا سبب افزايش خشونت عليه زنان در اين ولايت شده است.
معصومه انوری رييس امور زنان ولايت غور، مدعى است که در طول سالهاى گذشته، حتى يکتن از عاملان خشونت عليه زنان درغور دستگيرنگرديده و به پنجۀ قانون سپرده نشده است.
وى از افزايش خشونت هاى چشمگير در برابر زنان طى سالهاى گذشته به ويژه يک سال اخير اظهارنگرانى کرد.
خانم انورى درگفتگوى ويژه با آژانس خبرى پژواک گفت که دريکسال گذشته، ولايت غورگواه خشونت هاى زياد عليه زنان منجمله سنگسار، تيرباران، قتل، آتش زدن و دره زدن زنان بوده است که سنگسار دخترى به نام رخشانه و تيرباران عزيزگل، نمونه يى ازچنين خشونت ها بوده و دولت تاکنون عاملين اين قضايا را دستگيرنکرده است.
رخشانه دخترخانم ١٩ساله که خلاف خواستش به يک چوپان ٤٥ ساله به نکاح داده شده بود، چهار روز ازعروسى اش ميگذشت که درماه قوس سال گذشته توسط طالبان سنگسارشد و پسرى که با وى فرار کرده بود، پس از زدن يکصد دُره رها گرديد.
عزيزگل دختر جوان ديگرى است که حدود يکماه قبل، در فاصله ۱۵ کيلومتری غرب مرکز ولايت غور توسط اقاربش تيرباران گرديد.
رييس امورزنان ولايت غورگفت: "اين بی مسووليتی و بی توجهی اداره محلى، ما را نا اميد و دلسرد ساخته، نهادهای مدنی و مردم نسبت به اجراآت حکومت بی باور شده اند؛ وقتی به قضيه های خشونت عليه زن رسيدگی صورت نمى گيرد، افرادى که عليه زنان خشونت می نمايند، بيشتر با جرئت ميشوند."
وى با ابراز نگرانى شديد از اين وضعيت گفت که به تازگی، يک دختر ١٤ ساله به نام زهرا که دوسال پيش در بدل خانم دوم پدرش(مادراندر) بابرادر اوعروسى کرده بود، به اثر خشونت های خانوادگی جان داد.
وى همچنان گفت که يک خواهر ديگر زهرا، جبراً به عقد نکاح  خواهرزادۀ مادراندرش آورده شده است.
وى علاوه کردکه شوهر اين دخترخانم(زهرا١٤ساله) که عامل اصلی اين خشونت است، تاکنون دستگير نشده و در قضيه وی، شمارى از زورمندان مداخله می نمايند.
معصومه انوری گفت که ٩٥ درصد زنان درغور به عدالت  دسترسی ندارند، از حقوق قانونی وشرعی خود محروم مى باشند، برخوردها عليه آنان بسيار تبعيض آميز است؛ به زنان مثل جنس دوم جامعه برخورد مى شود.
او گفت: "٨٠ درصد زنان دراين ولايت، بدون رضايت شان به شوهر داده مى شوند، ٥٠ درصد زير سن قانونی مجبور به ازدواج مى شوند، ٦٠درصد در بدل يکديگر بخاطر خانم برادر، پدر، کاکا و… به نکاح داده مىشوند."
وى علاوه کردکه اين مشکلات، سبب شده که امروز بسيارى از دختران در ولايت غور، از رفتن به مکتب و حق کار محروم شوند.
وى از کمرنگ بودن زنان در ادارات دولتى غور نيز انتقاد نموده گفت که در اداره محلى غور، حضور زنان به يک درصد هم نميرسد و هنوزهم در٢٥ اداره محلی غور، يک زن هم کار نمی کند؛ درحاليکه نصفى از جامعه را زنان تشکيل ميدهند.
خانم انوری افزود: "اگر عملکرد وبی توجهی های ادارۀ محلی خصوصاً ارگان های اجرای قانون وعدالت، همين گونه ادامه يابد، ما شاهد ده ها خشونت خطرناک ديگر، عليه زنان دراين ولايت نيز خواهيم بود."
صديقه دختر ١٢ ساله اى که سه سال پيش، در بدل خانم دومی پدرش به نکاح پسر١٧ساله يى درآورده شده است گفت: "درحاليکه مادرم جوان و سالم است، پسر و دخترهم داشت. پدرم به يک زن ديگر عاشق شد؛ ازاينکه پول نداشت، من که ٩ سال سن داشتم من را در بدل خانم دومی خود به برادر خانم دومى اش داد."
وى افزود که اکنون زندگى پر از درد دارد، برايش اجازۀ رفتن به خانۀ پدر و مادر داده نميشود و از رفتن به مکتب نيز محروم شده است.
اين دخترگفت: "خشو، شوهر و برادر شوهر، هرکس به سهم خود مرا تهديدو توهين می کند و حتى شوهرم  مرا  لت وکوب ميکند و  پدرم بيشترين ظلم را همراۀ من کرد که من را از مادرم دورکرد."
خدايار واقف مسوول مجتمع جامعه مدنی درغور نيز از افزايش خشونت عليه زنان خصوصا خشونت های اخير ابراز نگرانى کرده گفت که دراين ولايت، قانون و حاکميت دولت بيشتر توسط افراد مسلح غيرمسوول و زورمندان در داخل و خارج اداره محلی، به بازی گرفته شده است و دولت حاکميت ندارد.
وى علاوه کرد که اداره محلی غور، با نيروی های موجود امنيتی، توان جلوگيری يا رسيدگی به بيشترين قضاياى جرايم و خشونت ها درغور را ندارد.
اين عضو جامعه مدنى غورافزود: "تا زمانيکه حاکميت به دست افراد مسلح غيرمسوول باشد، ما اميد تامين عدالت و قانون را دراين ولايت نداريم؛ چون اين مانع دستگيری عاملين اين خشونت ها ميشوند."
واقف گفت هر باری که يک خشونت و جنايت رخ ميدهد، رسانه ها وجامعه مدنی صدا  بلند ميکنند و دولت هم هيئت از مرکز به غور روان می کند؛ اما با گذشت چند روز همه چيز به فراموشى سپرده مى شود.
سمونوال محمد زمان عظيمی آمر امنيت وسرپرست قوماندانی امنيه غور گفت که عاملان سنگساری رخشانه، درمنطقه طالبان زندگی می کند و تحت تعقيب پوليس قرار دارد.
همچنان وى گفت که عاملين تيرباران عزيزگل فراری اند؛ اما پدر و خشوی زهرا دستگير شده و پوليس غور، به اندازۀ توان خود تلاش نموده است تا عاملان خشونت عليه زنان را دستگير نمايد.
 
پنج شنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۵ برابر است با ۲۱ جولای ۲۰۱۶
پژواک