آرشیف

2016-12-17

جام غور

خاضع: ادارات دولتی در غور قومی عمل میکنند

غلام ناصر خاضع والی غور می گوید که ادارات دولتی در آن ولایت تمامی اجرات شانرا بر اساس روابط و عقده های شخصی و قومی به ‍پیش میبرند.

والی غور حدود دو هفته قبل نیز از اجرات ادارات دولتی و سکتور معارف انتقاد نموده بود.

آقای خاضع که در نشت دست آورد های دولت – تقدیر از نیروهای امنیتی در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، صحبت میکرد مسوولان ادارات را به خویش خوری و قوم پرستی متهم نمود.

وی با آنکه بگونه مشخص از شخص و اداره ی نام نبرد اما گفت:"کار کرد معارف قابل قبول نیست، اگر تغییرات به میان نیاید بگونه دسته جمعی اقدام خواهیم کرد".

والی غور حدود دو هفته قبل در محفل افتتاح تعمیر ریاست معارف غور نیز از اجرات این ریاست در بخش های اداری و تدریسی انتقاد نموده بود.

یک شنبه 27 قوس 1395 برابر است با 17 دسامبر 2016
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور