آرشیف

2018-10-5

جام غور

حکومت با وجود تضاد منافع، فردا قرارداد استخراج طلای بدخشان و مس بلخاب را امضاء میکند

یافته های پژواک نشان می دهد با وجودی که در مسوده قرارداد اکتشاف و استخراج طلای بدخشان و معادن مس بلخاب، هنوزهم تضاد منافع وجود دارد؛ اما قرار است فردا قرارداد آن با حق الامتیاز پائین تر در امریکا از کشور امضا شود. با این حال، نهادهای ناظر بر معادن افغانستان قرارداد اکتشاف و استخراج مس بلخاب و طلای بدخشان را «چپاول معادن و توطئه بین المللی» می دانند.

پژواک

حکومت با وجود تضاد منافع، فردا قرارداد استخراج طلای بدخشان و مس بلخاب را امضاء میکند