آرشیف

2018-9-17

جام غور

"حکومتی که توان مقابله با چند موتر سیکل سوار طالب را ندارد؛ آیا میتواند با موج خشم مرد رویا رویی نماید"
 


 

عطا محمد نور، در واکنش به بازداشت چند تن از هواداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان چنین نگاشته است: "با تاسف حکومت افغانستان بجای پاسخگویی به خواست های احزاب سیاسی ‌و مردم، به خشونت متوسل میشود و در پی خفه کردن صدای مردم است.
هشدار میدهیم که اگر بزود ترین فرصت همکاران تحصن کننده ما در هرات را که بصورت غیر قانونی حکومت در بند کشیده است، رها نکنند با موج بی پیشینه مردم روبرو خواهد شد که عواقب آن بدوش حکومت می‌باشد. 
حکومتی که توان مقابله با چند موترسایکل سوار گروه طالبان را ندارد، می‌تواند با موج خشم مردم به زور سلاح، رویا رویی نماید؟ پاسخ واضح است. بهتر است این نیرویی را که علیه مردم استفاده میکنید در جهت آسایش آنان بکار بندید. ما در تصمیم خود استوار‌ و مصمم هستیم، هیچ قدرتی جلو مردم را نمیتواند بگیرد."