آرشیف

2017-11-12

جام غور

حرکت "راه و روشنی" وارد سومین روز شد

حرکت "راه و روشنی" صبح روز جمعه نخستین راهپیمایی شان را در فیروزکوه، مرکز ولایت غور به هدف ساخت شاهراه هرات- غور- کابل و برق راه اندازی نمودند و این حرکت با حمایت بیشتر شهروندان غور وارد سومین روز شد.

در سومین روز شاگردان و استادان مکاتب، کارمندان ریاست شهرداری فیروزکوه، ورزشکاران و پزشکان مراکز صحی خصوصی در این ولایت نیز در اعتراض حرکت "راه و روشنی" پیوستند.
روز گذشته شوای علما، شورای ولایتی، داکتران شفاخانه مرکزی غور، والی و قوماندان امنیه نیز با این حرکت یک جا شده بودند.
غوریها در کابل، هرات د برخی ولایات دیگر نیز به حمایت از این حرکت گردهمایی ها و کنفرانس های خبری را راه اندازی نموده و از خواست های مردم غور حمایت نمودند.

یکشنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۶ برابر است با ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور