آرشیف

2016-6-12

جام غور

حدود 35 کیلومتر سرک به هزینه بیش از 68 ملیون افغانی در تیوره غور به بهره برداری رسید

سرک درجه 3 کوه اجل-فراه رود بطول 32 کیلومتر و عرض 6 متر به هزینه 68027900 افغانی از بودجه برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت احیاء و انکشاف دهات به بهره برداری رسید.

داکتر محمد ابراهیم ملکزاده وکیل منتخب مردم غور در پارلمان حین افتتاح این سرک از باشندگان ولسوالی تیوره در امر تامین امنیت و همکاری آنان در ساخت وساز این سرک قدردانی نمود و گفت:"کار این سرک در ماه اگست 2014 آغاز شد و با گذشت دوسال به پایه اکمال رسید".
عبدالظاهر تمیم ولسوال تیوره می گوید که در ادامه این سرک حدود 10 کیلومتر سرک (از فراه رود الی حوض سیاه) به هدایت داکتر ملکزاده و به همکاری اهالی منطقه بطور اساسی ترمیم و همچنان مشکلات ترانسپورتی کوتل جیبجه نیز برطرف گردید.
در مراسم افتتاح این سرک داکتر محمد ابراهیم ملکزاده، عبدالظاهر تمیم ولسوال تیوره، محمد رفیق علم رییس شورای انکشافی ولسوالی، قوماندان امنیه و بزرگان محل اشتراک ورزیده بودند.
 

حدود 35 کیلومتر سرک به هزینه بیش از 68 ملیون افغانی در تیوره غور به بهره برداری رسید

حدود 35 کیلومتر سرک به هزینه بیش از 68 ملیون افغانی در تیوره غور به بهره برداری رسید

حدود 35 کیلومتر سرک به هزینه بیش از 68 ملیون افغانی در تیوره غور به بهره برداری رسید

حدود 35 کیلومتر سرک به هزینه بیش از 68 ملیون افغانی در تیوره غور به بهره برداری رسید

حدود 35 کیلومتر سرک به هزینه بیش از 68 ملیون افغانی در تیوره غور به بهره برداری رسید

حدود 35 کیلومتر سرک به هزینه بیش از 68 ملیون افغانی در تیوره غور به بهره برداری رسید