آرشیف

2009-6-11

جام غور

حدود پانزده هزار طفل درغور از نعمت تعليم محروم اند

حدود پانزده هزار طفل درغور از نعمت تعليم محروم اند

آژانس خبرى پژواک
چهارشنبه 26 حوت 1388 برابر با 17 مارچ 2010

 مسوولين معارف ولايت غور ميگويند که فعلا ١٠تا ١٥ هزار طفل واجد شرايط به دليل مشکلات مختلف، ازنعمت تعليم درآنولايت محروم اند . عيد گل عازم معاون تدريسى  رياست معارف غور ،  فقر ، مشكلات اقتصادى خانواده ها ؛کوهستانی بودن منطقه ،  نبود تعمير براى مکاتب ، فاصله زياد راه ها ، کمبود معلمين اناث وعنعنات ناپسند منطقوی را عوامل اساسى اين مشکل خواند . وى مى گويد ، اکثريت اطفالى که از مکتب باز مانده اند ؛ دختران مى باشند . قرار معلومات عازم ،درحال حاضردراين ولايت، حدود دوصد هزارپسرودختر در  ٦١٢باب مکتب درس مى خوانند که ٤٠ درصد آنهارا طبقه انات تشکيل ميدهد. موصوف مى گويد : (( درغور ٨٠ فيصد مکاتب تعمير ندارد، ٨٥ درصد معلمين غير مسلکى بوده وداراى تحصيلات پاينتر ازصنف ١٢مى باشند. )) بگفته وى، مكاتب غور با مشكل نداشتن  لوازم وكتُب درسى  نيز  روبرو است.  فضل الحق ١٠ساله باشنده قريه سنگبار که٥سال  پيش پدرش وفات نموده است وخودش فعلآيگانه نان آورخانواده ٤عضوى خود ميباشد به  آژانس خبرى پژواک گفت : ((  من علاقمندى زياد به مكتب ودرس تعليم دارم؛ وقتى هم سالان خودرا مى بينم كه به مكتب ميروند جگر خون مى شم!))  وى مى گويد که او در زمستان به  دهقانى و در بهار به چرانيدن حيوانات مردم به خاطرپيداكردن نان خانواده ،  مصروف است . موصوف افزود که مادر و خواهر  ٨ساله وى نيز بخاطرمشكلات اقتصادى درخانه هاى مردم قريه کار ميکنند .  
گل ا فروز١٧ساله  باشنده قريه قطس يك تن از دخترانى است كه بعد از صنف ششم مكتب،  فاميلش او را  مانع رفتن به مکتب شده اند . او ميگويد : ((زياد به درس و تعليم علاقه دارم، ميخواستم معلم شوم به مردم  و به خصوص به زنان خدمت کنم .))  وى مى گويدکه فاميلش  به خاطر يكجا بودن مكتب دختران  با پسران  او را نگذاشت ديگربه مکتب برود . 
بگفته گل افروز ، نبودن  معلم زنانه و فاصله زيادخانه شان ، از مكتب نيز سبب شد که او اجازه رفتن به مکتب را داشته باشد ..وى از دولت خواست تا زمينه رفتن دوباره مکتب برايش  فراهم گردد. گل ا فروز ميگويد که  او تنها دخترى نيست كه از مكتب منع شده، شش همصنفى ديگرش درقريه شان  وسط فاميلهايشان از رفتن به مکتب منع شده اند .
ليدا عرفانى عضو شوراى ولايتى غور نيز مشكلات موجود درغور را تاييد نموده به آژانس خبرى  پژواک گفت که عنعنات ناپسند ؛ ازدياد فاصله ها بين مكاتب وقريه جات ، نبود معلمين زن ومحيط مناسب ، سبب شده تا دختران از درس وتعليم باز مانند. وى مى گويد که با گذشت هشت سال، هنوز  آنها به كمبود معلم ونرس زنانه درغور روبرو هستند. وى نيز از مسؤلين معارف، خواستاركمك دراين راستا  شد.  
معاون تدريسى رياست معارف ولايت غور مى گويد که تلاش دارند تا از مجراى مختلف، فاميلها را آګاه ساخته و تشويق نمايند که اطفال شان را به مکاتب بفر ستند . وى  از تمام مردم به خصوص علما وبزرگان قوم خواست تا دراين راستا  رياست معارف غور را  كمك نمايند. موصوف همچنان از مسوولين وزارت معارف ،خواستار اعمار تعمير براى مكاتب ، فراهم آورى   لوازم درسى واستاد مسلكى شد.اين درحاليست كه سال گذشته ، مسوولين  کميسيون مستقل حقوق بشر، از گماشتن يک تعداد اطفال در كار هاى شاقه وباز ماندن آنها از مكتب، ابراز نگرانى نمودند وخواستار حل اين مشكل، از مسوولين مربوطه شدند 
 
سرک کابل غور به روی ترافيک باز شد
سه شنبه 25 حوت 1388 برابر با 16 مارچ 2010
جام غور
مسیر سرک عمومیاز ولسوالی لعل وسر جنگل به طرف ولایت غور در زمستان 1388 توسط قرار دادی ریا ست فواید عامه ولایت غور از اول زمستان به روی ترا فیک کاملآ باز نگهداشته شد ومسیر کرمان که نیز در دست قرار دادی ریاست فواید عامه ولایت غور و از آن طریق برای شورا های قریجات داده شده بود در طول زمستان سرک پاک وباز بودند آما از اینکه ساحه پنجاب ولایت با میان را ه بسته بود عبور ومرور وسایط در این منطقه از طرف کابل صورت نمیگرفت وشایعات صورت میگرفت که راه در منطقه لعل وسر جنگل پاک نشده اند آما راه کابل غور که از مسیر پنجاب ولایت بامیان میگذرد مسیر پنجاب نیز روز گذشته مورخ 24/12/1388 به روی ترا فیک باز شده و دو عراده موتر فلانکوچ به این ولسوالی رسید که باعث خرسندی مردم این ولسوالی گردید که فعلآ مسیر کابل هرات از منطقه بهسود.میدان. پنجاب. لعل وولایت غور بروی ترافیک صد در صد باز بوده وهیجگونه مشکل ترانسپورتی وترا فیکی وجود ندارد.
 
باشنده گان شهرچغچران از نبود وقيمت بلند برق شکايت دارند

آژانس خبرى پژواک
دوشنبه 24 حوت 1388 برابر با 15 مارچ 2010

شمارى از باشنده گان شهر چغچران مرکز ولايت غور، از نبود و عدۀ هم از قيمت بلند برق شکايت دارند و ازدولت ميخواهندکه درقسمت ايجاد بند برق، بالاى درياى هريرود اقدام نمايد.  به اساس معلومات مسوولين رياست برق ولايت غور؛ازجمله  ١٢هزارخانوادۀ که دراين شهرزندگى مى کنند، ٨ هزارفاميل از جنراتور ديزلى دولتى، توليد برق  و ١٦٠٠ خانواده از جنراتور هاى شخصى استفاده ميکنند و متباقى آنها از نعمت برق محروم اند. محمدحنيف يکتن ازباشندگان ساحۀ غرب شهرچغچران به آژانس خبرى پژواک گفت: ((ما خو ازبرق دولتى محروم استيم، هرشب سه ليتر پطرول ،  يک ليتر  ٥٠ افغانى خريده جنراتور را  روشن مى کنيم . ))  وى  افزود: ((جاى تاسف است که  درياى هريرود؛ از داخل شهرما ميگذرد و ما هنوز هم برق نداريم! )) درياى هريرود که  از كو ههاى با با سر چشمه گرفته؛ از ولسوالى لعل سرجنگل غور _   چغچران و ولسوالى شهر ک اين ولايت گذشته، از طريق هرات  به ايران سرازير ميشود.
  مولوى محمد يوسف نعمتى يکتن ديگراز شهروندان چغچران مى گويد  :(( درتاريکى به سر ميبريم؛شب خانۀ خود را با اريکين روشن مى كنيم. )) وى مى گويدکه  اقتصاد ضعيف دارد و نمى تواندکه از جنراتور شخصى و يا دولتى استفاده نمايد. نعمتى علاوه نمود :((درپهلوى اينکه درتاريکى به سر مى بريم ؛ از ديدن تلويزيون نيز محروم استيم !)) خان محمد کارمند رياست صحت عامه ولايت فارياب ويکتن از باشندگان ديگر اين شهر  مى گويدکه از برق جنراتورى دولت  استفاده مى کند؛ اما قيمت آن بسيار بلند مى باشد. موصوف افزود : (( ماهانه از روشن کردن تنها تلويزيون وچراغها يکهزار افغانى ميدهيم ،برى يک مامورى که شش هزار افغانى معاش داره؛يکهزار افغانى بسيار زياد است !))
به گفتۀ منبع  در بدل يک کيلو وات برق ٣٠ افغانى مى پردازد.  به گفتۀ وى ،حامد کرزى رئيس جمهور کشور در سال ١٣٨١ طى سفرش به آن ولايت وعده داده بود که  بالاى درياى هريرود، بند برق اعمار خواهد شد؛ اما تا کنون در مورد کدام اقدامى نشده است . انجنير ياسين صوفى زاده رئيس برق غور نيز مشکلات يادشده  شهريان  چغچران  را تائيد نموده گفت که رياست يادشده، براى رفع اين مشکلات   امکانات کافى  را در اختيار ندارد. اما منبع در حالى که مى گفت  سروى مقدماتى بند بالاى درياى هريرود آغاز گرديده است ، مدعى شد که وزارت انرژى و آب توجه به ولايات عقب مانده چون غور ندارد. انجنيرهمايون کوهستانى معين تخنيکى شرکت برشنا افغانستان که يک شرکت دولتى بوده ،مشکل  مردم چغچران در قسمت برق را تاييد کرد؛  اما مى گويد که کارهاى در جهت حل اين مشکل آغاز شده است . منبع خاطر نشان کرد که جنراتور ٥٠٠ کيلو واته را براى رفع نيازمندى برق مردم  در چغچران، فعال ساخته و قيمت آن به دليل مصارف تيل جنراتور، فى کيلو وات ٣٠ افغانى مى باشد .   
همچنان منبع علاوه کرد که اعمار بند برق کوچک به ظرفيت ٤ ميگاوات  بالاى درياى هريرود را که نيازمندى برق  چغچران و ولسوالى هاى اطراف آنرا رفع کرده مى تواند  ، شامل پلان است. اما درحال حاضر پول کافى براى ايجاد آن دردست ندارد. به گفتۀ موصوف براى تکميل اين پروژه ده تا پانزده  ميليون دالر نياز مى باشدکه تلاش ها براى دريافت آن، ازطريق تماس با کشورها و موسسات ادامه دارد. وى خاطر نشان کردکه بعداز آغاز کار ، اعمار اين بند سه تا چهار سال را در بر خواهد گرفت. منبع علاوه کرد که در آن محل، يک  بند به ظرفيت بيشتر از چهار ميگاوات ايجاد شده نمى تواند. به اساس معلومات کوهستانى ،درحال ،دود ٣٠٠ ميگاوات برق از کشورهاى ازبکستان ،ترکمنستان ، تاجکستان وايران وارد کشور مى شود و در مرکز و شمارى  از ولايات شمالى وغربى توزيع مى گردد. همچنان منبع مى گويدکه درحال حاضر  ، ١١٠ ميگاوات برق از شبکه هاى آبى داخلى و ٥٠ ميگاوات برق  از شبکه هاى حرارتى داخلى توليد وتوزيع مى شود .  اما وى در مورد نيازمندى مجموعى برق و فيصدى مستفيدشوندگان برق  در سطح کشور، معلومات نداد .