آرشیف

2015-1-22

جام غور

حبیبی غوری برنده اعتبار نامه حکم بین المللی تکواندو شد

پنجشنبه 2 دلو 1393 برابر با 22 جنوری 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

فدراسیون جهانی تکواندو (ITF) اعتبار نامه حکم بین المللی را بین شش نفر کاندید در کنگره جهانی تکواندو را به بصیر احمد حبیبی غوری قهرمان چهارده مرتبه ی تکواندو اعطا کرد.
بصیر احمد حبیبی غوری با کسب این اعتبار نامه میتواند در مسابقات بین المللی تکواندو منحیث داور جهانی در مسابقات جام جهانی شرکت نماید.
آقای حبیبی غوری ضمن اخذ مجوز داوری بین المللی توانست که با اشتراک در مسابقات، خدمات ویزه و تکت هوتل مربوط به فدراسیون جهانی تکواندو را نیز بدست آورد.
نثار احمد حبیبی غوری پدر بصیر احمد، قهرمان چهارده مرتبه ی تکواندو، این افتخار را منسوب به مردم افغانستان بویژه مردم غور میداند و میگوید که دعاهای مردم و پشت کار فرزندم باعث شده تا این همه افتخارات را نصیب شود.
 

 

 حبیبی غوری برنده اعتبار نامه حکم بین المللی تکواندو شد

حبیبی غوری برنده اعتبار نامه حکم بین المللی تکواندو شد

حبیبی غوری برنده اعتبار نامه حکم بین المللی تکواندو شد

حبیبی غوری برنده اعتبار نامه حکم بین المللی تکواندو شد

حبیبی غوری برنده اعتبار نامه حکم بین المللی تکواندو شد

حبیبی غوری برنده اعتبار نامه حکم بین المللی تکواندو شد

حبیبی غوری برنده اعتبار نامه حکم بین المللی تکواندو شد