آرشیف

2007-6-10

جام غور

حاجی إعتمادی بحیث ولسوال لعل وسر جنگل مقرر گردید

حاجی إعتمادی بحیث ولسوال لعل وسر جنگل مقرر گردید
 سه شنبه 30 دلو 1386 برابر با 19 فبروری 2008
طبق گزارش های واصله از ولایت غور محترم الحاج إعتمادی سابق مدیر مالیه ولسوالی لعل به عوض استاد محمد قاسم علم بحیث ولسوال آن ولسوالی تقرر حاصل نموده است.حاجی إعتمادی یکی از شخصیت های جهادی وملی ولسوالی لعل میباشد که همیشه دران ولسوالی ایفای وظیفه نموده است ومسئولیت دفتر حزب وحدت به رهبری عبدالکریم خلیلی را نیز دران ولسوالی بعهده دارد.
 
شاهراه ي چغچران – هرات بعداز گذشت دو ماه بروی ترافیک بازشد . 
دو شنبه 22 دلو 1386 برابر با 11 فبروری 2008
 بازمحمد احمدی والی ولایت غور به اژآنس باخترگفت: کوتل باین، یکی از نقاط برف گیر در مسیر شاهراه ي هرات – چغچران و شش ولسوالی جنوب غرب غور بوده که در اثر ریزش برف سنگین ازمدت دوماه به این طرف بروی ترافیک مسدود بوداین سرک به کمک موسسه سی، ار، اس بازگشایی گردید.وی گفت : با بازگشائی این سرک ارتباط شش ولسوالی را با مرکز چغچران دوباره تامین وزمینه کمک های عاجل  كميته دولتی کمک های اضطراری را به اسیب دیده گان مساعد ساختوالی غور از نهاد های خی��یه ملی و بین المللی خواست تا به کمک و یاری نیازمندان ولسوالی های جنوب غرب ولایت غور بشتابندوی افزود: در جریان سال جاری 38 تن در ولسوالی دولینه دراثر مریضی های سیاه سرفه و سینه و بغل جان های شان را از دست داده اند.
 
والی ولایت غور 300 تن ازافراد بی بضاعت آنولایت را مساعدت نقدی نمود. 
جمعه 20 دلو 1386 برابر با 9 فبروری 2008
به گزارش خبرنگارآژانس باختر، این مساعدت به اثرتقاضای شماری ازکارمندان دولت، معملین ، علمأ دینی وشاگردان کورس های سواد آموزی كه نسبت سردی هوا، مسدود بودن راه های مواصلاتی وصعود قیمت مواد اولیه دچارتنگدستی بودند ازبودجه مقام ولایت صورت  گرفته است.وی افزود،این مساعدت مبلغ پنجصد هزارافغانی بوده اما نمیتواند جوابگوی مشکلات مردم فقیر این ولایت باشد.بازمحمد احمدی والی غور گفت، وضعیت دشوار اقتصادی ومشکلات مردم ولایت غور به موسسات ملی وبین المللی گزارش داده شده است وامیدوارم تا درزمینه مساعدت های بیشتری صورت گیرد
 
تنها راه ولسوالی لعل بسوی چغچران باز است. روز جمعه 19 دلو 1386 برابر 8 قبروری 2008
طبق گزارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور از جمله نه ولسوالی ولایت غور تنها راه ولسوالی لعل وسر جنگل تا مر کز آن ولایت باز است.بدنبال برفباری های شدید زمستان سال جاری تمام راه های  مواصلاتی چغچران بطرف هرات وکابل مسدود است . طی هغتۀ که گذشت مسئولین ولسوالی لعل توانستند راه خودرا بطرف مر کز ولایت باز کنند وبا وسائل نقلیه عازم چغچران شوند.ایشان بعد از اخذ هدایت وبودجه برف پاکی اینک مصروف پاکسازی راه از مسیر کرمان بطرف با میان میباشند.البته والی ولایت غور بخاطر پاکسازی راه ها بودجۀ کافی بدسترس ولسوال قرار داده است تا با استفاده از قوائی بشری راه هارا باز نگهدارند.
 
برای پنجصد و بیست خانواده درولایت غور مواد غذائی توزیع گردید.
  پنجشنبه 18 دلو 1386 برابر با 7 فبروری 2008
این مواد شامل  آرد، روغن، برنج و بوره میباشد که از طریق ریاست های احیا و انکشاف دهات و سرحدات و امورقبایل آن ولایت برای پنجصد و بیست  خانواده  که از اثر سردی هوا ناشی از برفباری متضرر شده اند توزیع گردید.
 
احمد ملجی مجددا بحیث ولسوال شهرک مقرر شد. دوشنبه 15 دلو 1386 برابر با 4 فبروری 2008
طبق گزارش های واصله از غور محترم احمد ملجی  مجددا بحیث ولسوال شهرک تقرر حاصل نمود. به دنبال تشنجات روز افزون ولسوالی شهرک که منجر به قتل قوماندان امنیه وچندین سر باز پولیس شده بود مردم  ازادارۀ ولسوالی نا امید شده اظهار نا رضائیتی کردند که به اساس تقاضای مردم محل وصوابدید مقام ولایت ووزارت داخله احمد ملجی  مجددا بحیث ولسوال این ولسوالی آشوب زده تعین گردیده از خداوند برایش توفیق خدمت به مردم میخواهیم. احمد ملجی که از سال 2002 تا 2005 در ولسوالی های پسابند وشهرک به حیث ولسوال ایفای وظیفه نموده است که از محبوبیت خاص در بین مردم این دوولسوالی بر خوردار است. در سال 2005 مخالفت سلیقۀ آن با والی وقت باعث بر کناری از این سمت شد.  بعد از وی ولسوالی شهرک شاهد در گیری های قومی وقتل های زیاد بوده است. امید فعلا در ایجاد اتحاد بین مردم مؤفق باشد.
 
اگر به بیش از10000ورزشکار درولايت غور ،توجه صورت نگیرد به مواد مخدر آغشته خواهند شد
آژانس خبري وخت: دوشنبه 15 دلو 1386 برابر با 4 فبروری 2008
این مطلب را امیر محمد غوری آمرورزشی ولایت غور دریک مصاحبه اختصاصی به آژانس خبری وخت بیان نمود. وی میگوید که در ولایت غور دوحدود ده هزار جوانان ورزشکار وجود دارد اما این ولایت حتی از داشتن امکانات اولیه ورزشی و استادان مسلکی در این عرصه محروم می باشد . بگفته وي این تعداد ورزشکاران در ولايت غور در 46 تیم فوتبال ،21 تیم والیبال ،2 تیم بسکتبال ،  2کلپ کانکفو ، 1 کلپ کاراته ، 4 تیم دوش ،16 تیم کوررش(کشتی چپنکی) ،300 چاپ انداز در بزکشی وسایر ورزش های محلی مصروف هستند . آمر ورزشی غور میگوید کمیته ملی المپیک در سالهای 81 تا 1384 هیچ هزینه ای را به جز معاش چهارتن پرسونل اداری را نپرداخته است . وی افزود که در 1385 و86 سالانه مبلغ 240000 دوصدو چهل هزار افغانی برای پرداخت معاشات، عصریه ورزشکاران، خریداری لوازم ورزشی، سفریع و قرطاسیه به آمریت ورزشی این ولایت پرداخت شده است اما برای ساخت اماکن ورزشی گرچه درخواست های مکرری داشته اند اما هیچگونه توجه از جانب المپیک صورت نگرفته است.
آقای غوری که اکنون برای بررسی وکسب تکلیف از مسوولین ورزشی به کابل آمده است میگوید که مسوولین کمیته ملی المپیک به آنان وعده داده اند، تا در سال آینده یک جمنازیوم ورزشی و تعمیر آمریت ورزشی را دراین ولایت در نظر دارند تا اعمار نمایند. اینکه آیا کمیته ملی المپیک به وعده های داده شده عمل خواهدنمود یانه آقای غوری نیز دراین مورد تردید دارد. رحمت الله نورستانی معاون فنی کمیته ملی المپیک افغانستان نیز طی مصاحبه ای گفته بود که این کمیته در سال آینده در نظردارد 12 جمنازیوم را در ولایات مختلف کشور از جمله ولایت غور را در بودیجه انکشافی سال آینده گنجانیده اند. گرچه آقای نورستانی نبود زمین را درولایات مشکل دیگری در ایجاد کردن اماکن ورزشی در کابل ولایات میداند اما آقای غوری میگوید که اسناد رسمی مقدار 16 جریب زمین را که والی وشهردار آن ولایت به مکان های ورزشی در نظرگفته اند را به ریاست شهر سازی این ولایت تسلیم نموده اند.
 ورزش در فصل زمستان در اکثریت ولایات کشور منجمله کابل از عدم موجودیت اماکن ورزشی وجمنازیوم درخواب زمستانی فرو میرود، وجوانان ورزشکار این ولایات نیز در این فصل بدون برنامه، سرگردان می باشندومهم تر از آن که جوانان به دام مواد مخدر بی افتند. آمر ورزشی ولایت غور همچنان از نبود اماکن تفریحی نیز دراین ولایت شکایت داشته  میگوید ، درولایت غور علاوه بر نبود اماکن ورزشی، جوانان از نبود اماکن تفریحی نیز رنج می برند .  باز محمد احمدی والی غور طی تماس تلفنی به آژانس خبری وخت ، میگوید که وی درایجاد اماکن ورزشی وتفریحی با مسوولین مربوط صحبت های داشته است که بگفته اودر این زمینه وعده همکاری داده شده است  . وی امیدوار است تا در بهار سال آینده بتوانند اماکن ورزشی را برای جوانان ورزشکار آن ولایت اعمار نمایند. آقای احمدی افزود که از بخش پی آرتی ولایت غور که کشور لیتوانیا عهده دار آن میباشد شکایت میشود که هیچگونه کاری در زمینه باز سازی انجام نداده اند. اما  "دومتل" یکی از مسوولین پی آرتی ولایت یادشده ،طی تماس تلفنی با آژانس خبری وخت ، با آنکه نظر والی وآمر ورزشی غور را رد کرد مگر ادعانمود که آنان در زمینه باز سازی کار های زیادی راانجام داده اند درحالیکه موصوف  از هیچ پروژه ء نام نگرفت . دراین حال وی مدعی است که دربهارسال  آینده پلان های زیادی درخصوص ورزش درغور، روی دست دارند. 
 
معتادين به موادمخدر درغور را بین 20000 تا 50000 تن ميخوانند
آژانس خبری وخت 
نظربه سروی انجام شده در سال 2005 ازجانب موسسه UNODC درولايت غور ،از20000 تا 50000 تن معتاد وجوددارد. عبدالکریم 40 ساله ، باشنده الله یارازتوابع مرکزچغچران درمورد سابقه واضرار اعیتادش به مواد مخدر، به خبرنگارمحلی وخت گفت : (( من مدت 15 سال است به تریاک وهیرویین معتادام ، این عمل مرا ازخانواده واجتماع دورکرده ، اقتصاد مرا ا��بین برده ، ووجود مرا ضعیف وناتوان ک��ده است .)) نه تنها مردان بلکه عده ء اززنان این ولایت نیز به مشکل اعتیاد ،گرفتارمیباشند. سیمین گل خانم 42 ساله ویکی ازباشندگان منطقه ی بنام تغه تیمور درمورد اینکه چگونه وازکدام طریق به مخدرمعتادشده میگوید، درکشت وزراعت وجمع آوری محصول با مردان خانواده خود سهیم بو ده ،باگذشت زمان واستفاده ازطریق چشیدن وبوییدن هنگام جمع آوری این مواد متوجه شده است که دیگراونیزمعتاد گردیده است .
عدم آگاهی قبلی ازاضر ارمواد مخدر واستفاده هر چنداندک مخدربرای به اصطلاح تسکین درد هنگام طفولیت که بعضاً دراطراف واکناف کشورمورد کاربردقراردارد نیزباعث اعتیاد به مخدرمیگردد.  محمدعالم جوان 14 ساله ، باشنده ء ولسوالی دولت یاراینولایت است . اوعلت روی آوردنش را به مخدربه خبرنگارما چنین شرح میدهد : (( ازاضراراعتیاد آگاهی نداشتم ، مادرم میگوید وقتی خورد بودم بمقصد تسکین درد، برایم تریاک میداده است .)) واما عوامل اساسی اعتیاد به مواد مخدر از دید  کارشناسانه در اين ولايت کدامهايند؟  دکتورمحمدعمرلعل زاد هماهنگ کننده پروژه CNTF ياصندوق وجهي مپارزه بامواد مخدر عوامل اساسی اعتیاد به   مواد مخدر را بیکاری ،فقر، دسترسی آسان به موادمخدرو مهاجرت بکشورهای همسایه میداند. آیا برای نجات این تعداد معتاد، مرجع یامرکزی برای مداوا وجوددارد ؟ به اساس معلومات خبرنگار وخت ، وزارت صحت عامه با مساعدت وهمکاری مالی صندوق وجهی مبارزه با مواد مخدر یا CNTF يک مرکزمحلي تداوي معتادين دراين ولايت را درسال ٢٠٠٧ مورداستفاده قرارداده که قرارمعلومات با 15 تن کارکنان مسلکی صحی قادربه مداوای حدود280 تن معتاددرسال 2007 شده  که ازجمله 44 تن را زنان و5 تن آنرا اطفال زیرسینین 15 سال  تشکیل میدادند. این درحالی است که بگفته مسوولین یگانه مرکز تداوی معتادین دراین ولایت ، آنان درپهلوی تطبیق سایر برنامه های کاری خود ،برای کاهش رقم وتداوی معتادین باهمکاری مساجد ، مکاتب ووسایل ارتباط همگانی به 150000 تن باشنده این ولایت آگاهی داده اند تا با نظرداشت اضر ارمخدربه آن روی نیاورند. گفتنیست افغانستان که طی سال های اخیرهمه ساله بیشتراز90 فیصد هیرویین جهان را تولید میکند درحال حاضربنابرگزارشها کمترازیک ملیون معتاد دارد که میتواند با توجه به مشکلات متعدد موجود، خودیکی ازمعضلات عمده آن  بشمارآید.
 
دولت، نه ولایت غوررا جزجغرافیای خود ونه هم مردم آنرا جزمردم افغانستان میشمارد
خبرگزاری وخت . 
چهار شنبه 10 دلو 1386 برابر با 30 جنوری 2008
این گفته رییس شورای ولایتی ولایت غوراست که دررابطه با مشکلات اینولایت وپروژه های بازسازی آن بیان نموده است .
 عبدالغفورتایمن رییس شورای ولایتی اضافه میکند که رییس جمهورحامد کرزی درسفرش که درسال 1382 به این ولایت داشت دردیداربامردم وعده اعماربندبرق را بالای دریای هریرود داده وهم گفته بود که او سه سال بعد بوسیله موتر درسرک پخته به غورسفرمیکند . بگفته این نماینده مردم ، چهارسال ازآنزمان میگذرد مگرآنان تاهنوزنه برق دارند ، نه سرک . اوهمچنان علاوه میکند که هیج نوع بازسازی دراین ولایت صورت نگرفته است . درجای دیگری آقای تایمن ادعا دارد : (( دولت تاهنوزنه غوررا جزجغرافیای افغانستان ،نه مردم آنرا جزمردم ونه هم شریک حکومت دراین کشورمیشمارد.))
این تنها آقای تایمن نیست بلکه رییس دفتریونامامحمد گل  صدیقی نیز مدعی است که این ولایت ازطرف دولت های سابق وحاضر جبراً عقب نگهداشته شده ، هیج نوع بازسازی چشم گیردراین ولایت صورت نگرفته است .)) او مدعی است که جامعه جهانی نیزبه این ولایت توجه ننموده اند. بگفته وی فقرازمشکل عمده مردم این ولایت بوده ، این ولایت کوهستانی فاقد برق ، سرک ، آب آشامیدنی بوده ازجانی درساحاتی مانند معارف وصحت نیز مشکلات زیادی دارند. دراین حال بازمجمد احمدی والی این ولایت نیز با تایید ادعا ی روسای شورای ولایتی و دفتریوناما ی آنولایت ازدولت وجامعه جهانی میخواهد به این ولایت عطف توجه بیشترازاین  نمایند. محمد حنیف باشنده مرکزاین ولایت نیز ازرییس جمهورگلایه داشته به خبرنگارمحلی ما گفته است که آنان به پای صندوق های رای رفته اند به امید این که افغانستان صاحب امنیت وپیشرفت گردد ، مردم صاحب لقمه نانی شوند . درجای دیگری ازگفته های این باشنده غوراتی میخوانیم : ((… همه دولت مردان ما به فکررسیدن  به قدرت هستند .))
خبرگزار ی وخت برای توازن خبر وثبوت ادعای باشندگان ومسوولین این ولایت ، خواست تا نکته نظرات وپاسخ دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری را نیزشامل این گزارش نماید ولی آن دفترمیگوید، وزارتخانه های سکتوری یا اداره ارگانهای محلی افغانستان میتواند پاسخگوی این سوالات باشند . واما عبدالمالک صدیقی معین اداری ارگانهای محلی افغانستان درپاسخ به این ادعا که درغورتوجه دولت وجوامع بین المللی همکاربا دولت افغانستان برا ی بازسازی وارایه خدمات درعرصه های مختلف وجودنداشته  یا کمتربوده است میگوید ، پالیسی دولت افغانستان برا ی ولایات عقب مانده طوری تنظیم گردیده که باید بیشترازدیگران به آنان رسیدگی صورت گیرد.  اوباتایید یکمقدارازخواسته های باشندگان ومسوولین این ولایت گفت : ((غوریکی ازولایات درجه سوم ومحروم کشور است باید به بازسازی وعمران آن توجه بیشترصورت گیرد.)) واما این سوال که چرا با توجه به موجودیت همچو طرح ها وملاحظات ، این پالیسی  تا هنوزدرعمل تطبیق نمی شود  ، سوالی است که خواهان پاسخ مقنع مقامات پاسخگو ومسوول دست اول کشور است .
 
احمد سعیدی از وظیفه اش استعفا داد. سه شنبه 9 دلو 1386 برابر با 29 جنوری 2008
مخالفت های روز افزون احمد سعیدی کار شناس امور سیاسی ورئیس مطابع آزاد افغانستان با عبدالکریم خرم وزیر اطلاعات وفرهنگ دلیل عمدۀ استعفای آن عنوان شده است.طبق گزارش ها درین اواخر کتاب از طرف احمد سعیدی به چاپ رسید که سیاست های پاکستان را در قبال افغانستان بر جسته ساخته بود .وی درین کتاب حزب اسلامی حکمتیار را یکی از مهره های نفوذی پاکستان در افغانستان معرفی نموده بود که معرفی گلبدین حکمتیار وبرخی أعضای بر جستۀ این حزب به صفت جواسیس پاکستان خشم وزیر اطلاعات وفرهنگ را بر انگیخت تا آنکه ادامۀ کار را بر سعیدی دشوار ساخت .احمد سعید هفتۀ قبل ازین پست استعفا داد وإعلام نمود نمیخواهد دیگر در شرائط این چنینی بوظیفۀ خود ادامه دهد چون او میخواهد بی پرده حقایق را افشا نماید ودر چوکات دولت فعلی ادای این رسالت برای ش مشکل به نظر می رسد.
 
یکهزار و یکصد و هفتاد خانواده در ولایت غور از کمکهای موسسه سي-ار-اس مستفید گردیده اند.
دو شنبه 8 دلو 1386 برابر با 28 جنوری 2008
 به اساس فراخوان والی غور  در امر  مساعدت به آسیب دیده گان سرما در آنولایت ،یکهزار و یکصد و هفتاد خانواده در آنولایت  در یک هفته از کمکهای موسسه سي-ار-اس مستفید گردیده اند.مسوول این موسسه به آژانس باخترگفت! این مساعدت  که شامل مواد غذائی میباشد به ارزش  بیشتر از هشتا دو یکهزار دالر امریکائی  تخمین گردیده است که در ولسوالی دولینه توزیع گردید.بازمحمد احمدی والی غور ضمن قدردانی از مساعدت موسسه متذکره گفت! کمیته دولتی  اضطراری  این ولایت چهار گروپ را برای سروی متضررین  به ولسوالی های مختلف اعزام نموده است . 
 
افزایش سرسام آور معتادین مواد مخدر در ولایت غور. یکشبنه 7 دلو 1386 برابر با 27 جنوری 2007
برخی از مسوولین ولایت غور افزایش روز افزون معتادین مرد و زن به مواد مخدر را فاجعه انسانی در آن ولایت می دانند. بگزارش آژانس خبري روز، داکترمحمد عمر"لعل زاده"کواردیناتورکاهش تقاضای مواد مخدر ولایت غور طی مصاحبه به آژانس خبری می گوید بیشترجوانان، که زیرسنین 15 الی 18 قرار دارند ، معتادین مواد مخدر را که شامل ،هرویین،تریاک وچرس می باشد تشکیل می دهند. 
آقای لعل زاده می افزاید ، به اساس یک سروی تخمینی که در سال 2005 از طرف سازمان ملل متحد درولایت غور صورت گرفت ، نشان می دهد که در این ولایت بیش از 50 هزارتن مرد،زن واطفال معتاد به موادمخدر هستند. وی، علت معتادین شدن به مواد مخدر را، نسبت عدم مراکز صحی برای تسکین درد اعضای بدن که از هیرویین استفاده می کنند، فقر،نبود مصروفیت های سالم،بیسوادی،عدم اگاهی از اضرار مواد مخدر ، رفع خستگی ، کارکردن ��ر مزارع کشت کوکنار می داند. وی افزود، که نسبت کمبود مراکز تداوی معتادین مواد مخدر،رقم فوق الذکر معتادین روبه افزایش می باشد که این خود یک فاجعه انسانی را در ولایت غور به بارمی آورد. قابل یادآوریست که تاحال در ولایت غور از رقم معتادین فوق الذکر در حدود،سه صد و پنجاه تن که بیست فیصد آن را خانم ها واطفال تشکیل می دهد تداوی شده اند ومتباقی آن نیز تحت تداوی می باشد . به قول کواردیناتورکاهش تقاضای مواد مخدرولایت غور،اگر توجه به تاسیس بیشتر مراکز خدمات صحی ومراکز تداوی معتادین نشود ،این رقم معتادین در این ولایت افزایش خواهد یافت.

 
والی ولایت غور خواهان کمک به آسیب دیده گان آنولایت گردید. 
شنبه 6 دلو 1386 برابر با 26 جنوری 2008
والی ولایت غور دیروز ضمن دیدار با نمایندگان موسسات دبلیو، اف،پی ،یونما ویونيسف خواهان کمک به آسیب دیده گان آنولایت گردید. بازمحمد احمدی والی غور درحالی این خواست را مطرح نمود،که نمایندگان موسسات فوق الذکر به منظور بررسی وضعیت مردم وکمک رسانی وارد شهر چغچران شدند. والی غور بیکاری ، سردی هوا وقوع برف کوچ ها، مسدود بودن راه های مواصلاتی را چالش های عمده درزندگی مردم خوانده گفت، درصورتیکه مجامع بین المللی وموسسات خیریه کمک لازم را با مردم ولایت غور ننمایند ما شاهد فاجعه بزرگ خواهیم بود. بالمقابل نمایندگان موسسات یادشده درزمینه وعده کمک وهمکاری دارند.
 
إعتراض شدید  نمایندگان ولایت غور بر ارگانهای  دولتی
: چهار شنبه دلو حوت 1386 برابر با 23 جنوری 2008
حاجی قربان کوهستانی ومولوی دین محمد عظیمی نمانیدگان مردم ولایت غور در ولسی جرگه ارگانهای دولتی را مورد انتقاد شدید قرار داند. ایشان که روزی گذشته  بعداز رخصتی های زمستانی  از وضعیت مردم ولایت غور به  أعضای پارلمان گزارش میداد ند دولت را به بیکاری وبی توجهی به مردم متهم نموده گفتند در حالیکه مردم ولایت غور در تمام عرصه های زندهگی با مشکلات دست وپنجه نرم میکنند  ارگانهای دولتی وبخصوص وزارت خانه ها هیچنوع توجه را در جهت رفع مشکل شان بعمل نیاورده اند. مولوی دین محمد عظیمی به رسم إعتراض ورق را به نمایندگان نشان داد که هم رئیس جمهور وهم هردو معاون آن امر صادر نمودند اما وزارت خانه ها به این ورق هیچ إعتنائی نکرده بودند اوگفت اکثر وزارت خانه  ها ولایت غور را از برنامه های کاری خود بیرون کرده اند.وحتی احکام رئیس جمهور را درین زمینه نمی پذیرند.
 
لغزش سنگ جان پنج عضويک خانواده راگرفت
چهار شنبه 3 دلو 1386 برابر با 23 جنوری 2008
لغزش سنگ از کوه بريک منزل مسکونى در ولايت غور، پنج  تن را هلاک  و يکتن را مجروح  ساخت. اين حادثه شب گذشته در قريۀ سرچپرى حومۀ شهر چغچران مرکز ولايت غور به علت برفبارى زياد و جدا شدن صخره از کوه ، به وقوع پيوسته است. عبدالغفور تيمن رئيس شوراى ولايتى غور به آژانس خبرى پژواک گفت که به اثر سقوط اين سنگ ، يک زن و چهار دخترش هلاک و شوهرش مجروح گرديده است. تيمن ميگويد که کريم داد شوهر خانم و مالک منزل، جهت تداوى به شفاخانه چغچران انتقال داده شده و وضع صحى اش خوب است. وى علاوه کرد که هيئت بخاطر بررسى واقعه به محل اعزام شده است. اما  مل پاسوال شاه جهان نورى قوماندان امنيۀ غور به آژانس خبرى پژواک گفت که  به اثر اين حادثه   ٤ تن کشته و ١ تن مجروح شده است. نورى افزود که امروز اجلاس اضطرار را تشکيل نمودند تا براى متضررين  حادثه، کمکهاى عاجل صورت بگيرد. به اثر وقوع برفکوچ بتاريخ ١٧ جدى در قريۀ که شب گذشته سنگ لغزش نمود ،سه تن   تلف  و يکتن نجات داده شد. همچنان سه تن ديگر به شمول يک زن که ازيک قريه به قريۀ ديگر ميرفتند، به تاريخ ٢٣جدى در قريۀ تل مستان ولسوالى پسابند غور در برف گير مانده و  جان دادند. قوماندان امنيۀ غور ميگويد که قرار معلومات دقيق که تا حال به دسترس آنها قرار گرفته ، شمار تلفات ناشى از سردى و برفکوچ به ٢٩ تن ميرسد. در حالى که وى هفتۀ گذشته، تلفات را ٣٠ تن خوانده بود. به گفته منابع محلى حوزۀ غرب، طى اضافه ازدوهفته، برف سنگين وسرماى شديد، بيش از ٢٥٠ تن   و  هزاران راس مواشى در ولايات غور، هرات، فراه و بادغيس  تلف شده اند.
 
والی ولایت غوربا آسیب دیدگان حوادث اخیرناشی ازسردی هوا درقریه چپری ولسوالی پساوند دیدن نمود
چهار شنبه 3 دلو 1386 برابر با 23 جنوری 2008
گزارش رسیده ازولایت غورحاکیست که دگرجنرال بازمحمد احمدی والی این ولایت به قریه چپری رفته ازنزدیک با متضررین حوادث اخیردیدارنموده یکمقدار مواد غذایی مساعدت انکشاف دهات وتیم پی آرتی را به آنها توزیع نمود. مواد توزیع شده شامل آرد، روغن ، برنج ، صابون وکمپل میباشد که به 20 خانواده توزیع شد. همچنان تیم صحی که والی را همرایی میکرد ، 100 تن ازمریضان ناشی ازسرما را معاینه وادویه لازم به آنها توزیع نمودند. همچنان درگزا رش آمده که والی ولایت غوربه منظورنجات ده نفرکه ازدو روز به اینطرف به زیربرف گیرمانده اند ، پروژه کاردرمقابل غذا را راه اندازی نمود تا هرچه عاجلتربه آسیب دیدگان کمک رسانیده شود. باید گفت که پروژه کاردرمقابل غذا به منظورترمیم ده کیلومترسرک ازقریه چپری تامرکزچغچران نیزراه اندازی شده است .