آرشیف

2021-1-19

جام غور

جلوگیری از انفجار یک موتر سایکل بمب گذاری شده در شهر فیروزکوه
سخنگوی پولیس غور می گوید، موتر سایکل بمب گذاری شده در نزدیک منزل یک عضو شورای ولایتی غور را قبل از انفجار شناسایی و مواد انفجاری در آن را خنثی کرده اند.
پولیس غور گفته است که در پیوند به موضوع بررسی ها ادامه دارد.
سه شنبه 30 جدی 1399
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور