آرشیف

2018-4-11

جام غور

جزییات هدف قرار دادن موتر حامل رئیس زراعت و یک عضو شورای ولایتی غور

بشمول رئیس زراعت ومحمدهاشم فیضی عضور شورای ولایتی غور پنج تن دیگر درنتیجه انفجار ماین کنارجاده زخم برداشتند.

محمدهاشم، فیضی عضوشورای ولایتی ویکی ازمجروحین این رویداد به رادیو سرحد می‌گوید که آنان بامداد امروز همراه با رئیس اداره زراعت این ولایت به دهدف افتتاح ساختمان مدیریت ترویج و اعمار ده ذخیره کجالو به ولسوالی دولینه می‌رفتند.

به گفته وی موترحامل آنان درمنطقه بند باین درغرب شهرفیروزکوه مرکزغور باماین کنارجاده برخورد کرد که به شمول خودش وریس زراعت سه کارمند اداره زراعت نیززخم برداشته اند.

میراجان احمدی،‌ زئیس شفاخانه ولایتی غورمی‌گوید که مجروجین این رویداد سطحی زخم برداشته وقابل نگرانی نمی‌باشد.

ازسوی هم غلام ناصرخاضع والی غورمی‌گوید که این ماین ازسوی گروه طالبان به هدف آماج قرار دادن کارمندان اداره زراعت واین عضوشورای ولایتی بوده است.

طالبان ویاکدام گروه دیگری تاهنوزمسئولیت این رویداد را به دو نگرفتند.