آرشیف

2017-11-16

جام غور

توزیع کمک های غیر غذایی به بیجاشدگان در فیروزکوه

ریاست احیاء و انکشاف دهات غور برای 84 فامیل بیجاشده در فیروزکوه، مرکز آن ولایت، کمک های غیر غذایی توزیع نمود.
این کمک ها که شامل کمپل، جاکت های زمستانی اطفال، بسته های ظروف آشپزخانه، ترپال، موزه، جراب، ظروف ذخیره آب بوده برای بیجاشدگان ولسوالی های تیوره، چهارسده، شهرک و جوند بادغیس و منطقه غلمین فیروزکوه در حضور نمایندگان ادارات دولتی و مدد رسان توزیع گردید.
این کمک ها همه سال توسط اداره یونیسف به ریاست احیاء و انکشاف دهات مواصلت میورزد و بعد از شناسایی مستحقین توسط ریاست امور مهاجرین، توزیع میگردد.
 
پنجشنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۶ برابر است با ۱۶ نوامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور